اوقات نماز Departamento de Guatemala

GT / Guatemala / Departamento de Guatemala

جهت قبله Departamento de Guatemala

N E S W

جهت قبله Departamento de Guatemala

°52.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Guatemala, Guatemala: °52.8 :جهت قطب نما °54.5 :جهت واقعی °1-1.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Guatemala, Guatemala

اوقات نماز Melgar Díaz, (Melgar Diaz)
اوقات نماز Parque Minerva
اوقات نماز Colonia Residenciales Villas de Alcalá, (Colonia Residenciales Villas de Alcala)
اوقات نماز Condominio Los Bosques
اوقات نماز Colonia Residenciale El Zapote
اوقات نماز El Zapote
اوقات نماز Jocotales
اوقات نماز Parque Morazán, (Parque Morazan)
اوقات نماز Río del Bosque, (Rio del Bosque)
اوقات نماز Río El Marrullero, (Rio El Marrullero)
اوقات نماز Río Zapote, (Rio Zapote)
اوقات نماز Cerro del Carmen
اوقات نماز Santa Isabel III
اوقات نماز El Granizo Dos
اوقات نماز Río La Barranca, (Rio La Barranca)
اوقات نماز Parque Isabel La Católica, (Parque Isabel La Catolica)
اوقات نماز Asilo La Piedad
اوقات نماز Atlántida, (Atlantida)
اوقات نماز Los Borrollones
اوقات نماز El Granizo Uno
اوقات نماز El Sauce
اوقات نماز Los Borbollones
اوقات نماز Lo de Bran
اوقات نماز El Amparo
اوقات نماز Río El Naranjo, (Rio El Naranjo)
اوقات نماز Río Chinautla, (Rio Chinautla)
اوقات نماز Guatemala City
اوقات نماز Río Molino, (Rio Molino)
اوقات نماز Santa Faz
اوقات نماز Buena Vista
اوقات نماز Santa Marta
اوقات نماز Tierra Nueva
اوقات نماز Residenciales Los Olivos
اوقات نماز Sakerti
اوقات نماز Sabana Arriba
اوقات نماز Las Victorias
اوقات نماز Condado de Minerva II
اوقات نماز Quebrada Agua Bonita
اوقات نماز Las Vacas
اوقات نماز Concordia Park
اوقات نماز Bethania
اوقات نماز Chinautla
اوقات نماز Juana de Arco
اوقات نماز Lavarreda
اوقات نماز Menocal
اوقات نماز El Naranjo
اوقات نماز Quebrada Pansigüir, (Quebrada Pansiguir)
اوقات نماز Uno de Mayo
اوقات نماز El Rosario
اوقات نماز Las Tapias
اوقات نماز Colonia Las Villas
اوقات نماز Cerro Najtinamit
اوقات نماز Residencial Lomas del Bosque
اوقات نماز Cerro Vivo
اوقات نماز Lo de Fuentes
اوقات نماز Los Pocitos
اوقات نماز Ciudad Olímpica, (Ciudad Olimpica)
اوقات نماز Cerro Partido