اوقات نماز Vieux-Habitants

GP / Guadeloupe / Vieux-Habitants

جهت قبله Vieux-Habitants

N E S W

جهت قبله Vieux-Habitants

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Vieux-Habitants, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vieux-Habitants

اوقات نماز Sevray
اوقات نماز Grand’Croix, (Grand'Croix)
اوقات نماز La Brigade
اوقات نماز Cité Lignières, (Cite Lignieres)
اوقات نماز Grand’Rivière, (Grand'Riviere)
اوقات نماز Les Écores, (Les Ecores)
اوقات نماز Pères Blancs, (Peres Blancs)
اوقات نماز La Coulisse
اوقات نماز Bougenot
اوقات نماز Petit Canal
اوقات نماز Campry
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Cité Chaulet, (Cite Chaulet)
اوقات نماز Cousinière, (Cousiniere)
اوقات نماز Val de l’Orge, (Val de l'Orge)
اوقات نماز Habitation Ride
اوقات نماز Ravine Duchesne
اوقات نماز Grand Canal
اوقات نماز Beausoleil
اوقات نماز Plage de Rocroy
اوقات نماز Ravine de Rocroy
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Anse du Val de l’Orge, (Anse du Val de l'Orge)
اوقات نماز Le Tuf
اوقات نماز Bois Raimbault
اوقات نماز Toto
اوقات نماز Comon
اوقات نماز Baillif
اوقات نماز Morne Schoelcher
اوقات نماز Ravine des Corsaires
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Schœlcher, (Schoelcher)
اوقات نماز Ravine Désolée, (Ravine Desolee)
اوقات نماز Pointe des Pères, (Pointe des Peres)
اوقات نماز Bovis
اوقات نماز Pointe du Corps de Garde
اوقات نماز Rivière du Baillif, (Riviere du Baillif)
اوقات نماز Cascade Kalinago
اوقات نماز Morne Mabouya
اوقات نماز Le Boulevard
اوقات نماز Bouvier
اوقات نماز Ravine Rivon
اوقات نماز Anse à Poulain, (Anse a Poulain)
اوقات نماز Rivière du Plessis, (Riviere du Plessis)
اوقات نماز Anse du Père, (Anse du Pere)
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Anse à Colas, (Anse a Colas)
اوقات نماز Blondin
اوقات نماز Blanchette
اوقات نماز Saint-Michel
اوقات نماز Plessis
اوقات نماز Pointe de la Madeleine
اوقات نماز Vieux-Habitants
اوقات نماز Madeleine
اوقات نماز La Coulisse
اوقات نماز Saint-Robert
اوقات نماز Madeleine
اوقات نماز Le Bouchu
اوقات نماز Despont
اوقات نماز Dogemont
اوقات نماز Rivière Noire, (Riviere Noire)
اوقات نماز Blanchette
اوقات نماز Bel-Air
اوقات نماز Sainte-Sophie
اوقات نماز Rivière Saint-Louis, (Riviere Saint-Louis)
اوقات نماز Plessis
اوقات نماز Saint-Prix
اوقات نماز Ravine Rivon
اوقات نماز Saint-Michel
اوقات نماز Grande Rivière des Vieux Habitants, (Grande Riviere des Vieux Habitants)
اوقات نماز Morne Claire Fontaine
اوقات نماز Morne Davi
اوقات نماز Géry, (Gery)
اوقات نماز Habitation Sainte-Anne
اوقات نماز Ravine Bel-Air
اوقات نماز Fond Rose
اوقات نماز Pointe des Habitants
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Ravine aux Écrevisses, (Ravine aux Ecrevisses)
اوقات نماز Étang Roland, (Etang Roland)
اوقات نماز Blondin
اوقات نماز Anse à Rocroy, (Anse a Rocroy)
اوقات نماز Ausset
اوقات نماز Anse Galette
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Plateau du Morne aux Pailles
اوقات نماز Claire Fontaine
اوقات نماز Saint-Louis
اوقات نماز Valeau
اوقات نماز Anse à Colas, (Anse a Colas)
اوقات نماز Ravine Toucoucou
اوقات نماز Pointe de la Madeleine
اوقات نماز Pères Blancs, (Peres Blancs)
اوقات نماز Rivière du Plessis, (Riviere du Plessis)
اوقات نماز Comon
اوقات نماز Vitalis
اوقات نماز Cascade Kalinago
اوقات نماز Rivière Noire, (Riviere Noire)
اوقات نماز Bois Raimbault
اوقات نماز La Coulisse