اوقات نماز Vieux-Fort

GP / Guadeloupe / Vieux-Fort

جهت قبله Vieux-Fort

N E S W

جهت قبله Vieux-Fort

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Vieux-Fort, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vieux-Fort, Ve-For, Вє-Фор

اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Deuxième, (Deuxieme)
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Champfleury
اوقات نماز Ravine Caco
اوقات نماز Morne Caca
اوقات نماز Morne Boucanier
اوقات نماز Petit Paris
اوقات نماز Denisse
اوقات نماز Guillard
اوقات نماز Morne la Class
اوقات نماز Bout Morne
اوقات نماز Ravine Gaudry
اوقات نماز Gillardin
اوقات نماز Versailles
اوقات نماز Dos d’Âne, (Dos d'Ane)
اوقات نماز Mont Gobelin
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Morin
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Caserne Orléans, (Caserne Orleans)
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Derrière le Morne, (Derriere le Morne)
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Habitation Châtaignier, (Habitation Chataignier)
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Petite Fontaine
اوقات نماز Ravine Bogard
اوقات نماز Morne Grande Voûte, (Morne Grande Voute)
اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Grand Ajoupa
اوقات نماز Vieux-Fort
اوقات نماز Ravine Marceau
اوقات نماز Ravine Lacroix
اوقات نماز Petits Galets
اوقات نماز Pointe de Batterie
اوقات نماز Ravine Gommier
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Val Kanaërs, (Val Kanaers)
اوقات نماز Ravine l’Îlet, (Ravine l'Ilet)
اوقات نماز Ravine Grand Fond
اوقات نماز L’Accul, (L'Accul)
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Morne Dubreuil
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Bel-Air
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Pointe Comar
اوقات نماز Ravine Comar
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Pointe à Soldat, (Pointe a Soldat)
اوقات نماز Bisdary
اوقات نماز Pointe à Launay, (Pointe a Launay)
اوقات نماز Le Carmel
اوقات نماز Dubois
اوقات نماز Pointe Ronde
اوقات نماز Source Giono
اوقات نماز Pointe Mazarin
اوقات نماز Gourbeyre
اوقات نماز Anse Petite Fontaine
اوقات نماز Dolé, (Dole)
اوقات نماز La Ravine
اوقات نماز Grande Ravine
اوقات نماز Pointe Plate
اوقات نماز Les Fossés, (Les Fosses)
اوقات نماز Régnier, (Regnier)
اوقات نماز Les Fonds de Champfleury
اوقات نماز Pointe Henriette
اوقات نماز Pointe du Cassecou
اوقات نماز Violon
اوقات نماز Morne Pérelle, (Morne Perelle)
اوقات نماز Le Gouffre Pointe
اوقات نماز Saint-Charles
اوقات نماز Le Havre
اوقات نماز Longueteau
اوقات نماز Grand Camp
اوقات نماز Crête Mitan, (Crete Mitan)
اوقات نماز Anse Dupuy
اوقات نماز Le Galion
اوقات نماز Les Trois Pointes
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Morne Soldat
اوقات نماز Rivière Sens, (Riviere Sens)
اوقات نماز En Bas Pin
اوقات نماز Entre Deux Mornes
اوقات نماز Roussel
اوقات نماز Ravine Sèche, (Ravine Seche)
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Ravine Rouge
اوقات نماز Pointe Violon
اوقات نماز Pointe Paté, (Pointe Pate)
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Turlet
اوقات نماز Source Giono
اوقات نماز Morne Dubreuil
اوقات نماز Delorme
اوقات نماز Gros Morne