اوقات نماز Trois-Rivières

GP / Guadeloupe / Trois-Rivières

جهت قبله Trois-Rivières

N E S W

جهت قبله Trois-Rivières

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Trois-Rivières, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Trois-Rivières, Trois-Rivieres, Trua-River, Труа-Ривєр

اوقات نماز Devilet
اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Champfleury
اوقات نماز Dugommier
اوقات نماز Ravine Caco
اوقات نماز Morne Boucanier
اوقات نماز Denisse
اوقات نماز Plateau du Gommier
اوقات نماز Habitation Mont Loué, (Habitation Mont Loue)
اوقات نماز Étang Gommier, (Etang Gommier)
اوقات نماز La Regrettée, (La Regrettee)
اوقات نماز Ravine Gaudry
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Gillardin
اوقات نماز Rivière Dugommier, (Riviere Dugommier)
اوقات نماز Boyer
اوقات نماز L’Ermitage, (L'Ermitage)
اوقات نماز Dos d’Âne, (Dos d'Ane)
اوقات نماز Robert
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Bois Perdu
اوقات نماز La Violette
اوقات نماز Plateau Concessions Schoelcher
اوقات نماز Étang Fortin, (Etang Fortin)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Fond Graine
اوقات نماز Château Sœurette, (Chateau Soeurette)
اوقات نماز Mouzingue
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Liard
اوقات نماز Habitation Grand Maison
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Habitation Châtaignier, (Habitation Chataignier)
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Grand Ajoupa
اوقات نماز Ravine Gommier
اوقات نماز Val Kanaërs, (Val Kanaers)
اوقات نماز Ravine l’Îlet, (Ravine l'Ilet)
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Ravine à Vache, (Ravine a Vache)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Morne Dubreuil
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Bel-Air
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Désiré, (Morne Desire)
اوقات نماز Réduit, (Reduit)
اوقات نماز Ravine Bois Blanc
اوقات نماز Source Giono
اوقات نماز Gourbeyre
اوقات نماز Dolé, (Dole)
اوقات نماز Malgré Tout, (Malgre Tout)
اوقات نماز Régnier, (Regnier)
اوقات نماز Louisville
اوقات نماز Les Fonds de Champfleury
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Grand Fond
اوقات نماز Morne Pérelle, (Morne Perelle)
اوقات نماز Forêt des Bains Jaunes, (Foret des Bains Jaunes)
اوقات نماز Trois-Rivières, (Trois-Rivieres)
اوقات نماز Longueteau
اوقات نماز Morne Graine Verte
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Morne Soldat
اوقات نماز Morne Lenglet
اوقات نماز Morne Giraumon
اوقات نماز Saint-Gilles
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز L’Étang Paille, (L'Etang Paille)
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Source Giono
اوقات نماز Morne Dubreuil
اوقات نماز Ma Folie
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Le Bassin Bleu
اوقات نماز Ravine Gommier
اوقات نماز Montagne du Trou aux Chiens
اوقات نماز Grand Ajoupa
اوقات نماز Soldat
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Dubeau
اوقات نماز Ravine Chaude
اوقات نماز Au Val
اوقات نماز Le Papillon
اوقات نماز Petit Étang Paille, (Petit Etang Paille)
اوقات نماز Résurgence, (Resurgence)
اوقات نماز Étang Paille, (Etang Paille)
اوقات نماز Ravine Bambou
اوقات نماز Petit Étang, (Petit Etang)
اوقات نماز Rivière du Petit Carbet, (Riviere du Petit Carbet)
اوقات نماز Soldat
اوقات نماز Cardonnet
اوقات نماز Le Papillon
اوقات نماز La Violette
اوقات نماز Morne Pérelle, (Morne Perelle)
اوقات نماز Montchappé, (Montchappe)
اوقات نماز Longueteau