اوقات نماز Terre-de-Haut

GP / Guadeloupe / Terre-de-Haut

جهت قبله Terre-de-Haut

N E S W

جهت قبله Terre-de-Haut

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Terre-de-Haut, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Terre-de-Haut

اوقات نماز Terre-de-Haut
اوقات نماز Mouillage des Saintes
اوقات نماز Terre-de-Haut
اوقات نماز Petite Anse
اوقات نماز Le Mouillage
اوقات نماز Fond Curé, (Fond Cure)
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Anse du Bourg
اوقات نماز La Savane
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز Anse du Fond Curé, (Anse du Fond Cure)
اوقات نماز Le Marigot
اوقات نماز Pré Cassin, (Pre Cassin)
اوقات نماز Maison Blanche
اوقات نماز Anse Mire
اوقات نماز Morne à Craie, (Morne a Craie)
اوقات نماز Grand Souffler
اوقات نماز Anse Rodrigue
اوقات نماز Tête Rouge la Batterie, (Tete Rouge la Batterie)
اوقات نماز Pointe Coquelet
اوقات نماز Pointe Rodrigue
اوقات نماز Morne Rodrigue
اوقات نماز Grand Souffleur
اوقات نماز Anse Galet
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Anse du Figuier
اوقات نماز Vieille Anse
اوقات نماز Baie du Marigot
اوقات نماز Morne Morel
اوقات نماز Passe de la Baleine
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Baie de Pompierre
اوقات نماز Grande Baie
اوقات نماز La Baleine
اوقات نماز Anse du Bananier
اوقات نماز Pointe Carata
اوقات نماز Grosse Pointe
اوقات نماز Pointe Sable
اوقات نماز Pointe Bonbarde
اوقات نماز Pointe Noire
اوقات نماز Pointe à l’Eau, (Pointe a l'Eau)
اوقات نماز Havre à Seines, (Havre a Seines)
اوقات نماز Pointe à Nègre, (Pointe a Negre)
اوقات نماز Morne à Coq, (Morne a Coq)
اوقات نماز Roches Percées, (Roches Percees)
اوقات نماز Le Chameau
اوقات نماز Anse Devant
اوقات نماز Îlet à Cabrit, (Ilet a Cabrit)
اوقات نماز Caye Marigot
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Anse des Muriers
اوقات نماز Caye Crapaud
اوقات نماز Pointe du Vent
اوقات نماز Roche La Caille
اوقات نماز Baleine du Large
اوقات نماز Pointe de la Vieille Anse
اوقات نماز Pointe du Fer à Cheval, (Pointe du Fer a Cheval)
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Pain de Sucre
اوقات نماز Anse Sous le Vent
اوقات نماز Petite Anse Pain de Sucre
اوقات نماز Cheval Marin
اوقات نماز La Redonde
اوقات نماز Pointe Morel
اوقات نماز Pointe à Cointe, (Pointe a Cointe)
اوقات نماز Pointe Zozio
اوقات نماز Anse à Cointe, (Anse a Cointe)
اوقات نماز Anse du Petit Étang, (Anse du Petit Etang)
اوقات نماز La Vierge
اوقات نماز Ti-Charlie
اوقات نماز Les Saintes
اوقات نماز Trou à Diable, (Trou a Diable)
اوقات نماز Pointe à Cabrit, (Pointe a Cabrit)
اوقات نماز Anse Crawen
اوقات نماز Les Augustins
اوقات نماز Passe du Pain de Sucre
اوقات نماز Morne à Cointe, (Morne a Cointe)
اوقات نماز Passe du Souffleur
اوقات نماز Passe du Sud
اوقات نماز Pointe de l’Anse à Chaux, (Pointe de l'Anse a Chaux)
اوقات نماز Trou à Diable, (Trou a Diable)
اوقات نماز Pointe Plate
اوقات نماز Pointe Boisjoli
اوقات نماز Pointe Boisjoli
اوقات نماز Passe du Grand Îlet, (Passe du Grand Ilet)
اوقات نماز Morne à Cointe, (Morne a Cointe)
اوقات نماز La Coche
اوقات نماز Anse Crawen
اوقات نماز Passe du Sud
اوقات نماز Grand Îlet, (Grand Ilet)
اوقات نماز Les Saintes
اوقات نماز Anse à Cointe, (Anse a Cointe)
اوقات نماز Passe du Pain de Sucre
اوقات نماز Les Quilles
اوقات نماز Pointe des Colibris
اوقات نماز Pointe Basse
اوقات نماز Passe du Grand Îlet, (Passe du Grand Ilet)
اوقات نماز Petite Anse Pain de Sucre
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Pointe à Cointe, (Pointe a Cointe)