اوقات نماز Terre-de-Bas

GP / Guadeloupe / Terre-de-Bas

جهت قبله Terre-de-Bas

N E S W

جهت قبله Terre-de-Bas

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Terre-de-Bas, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Terre-de-Bas

اوقات نماز Terre-de-Bas
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Morne Déjel, (Morne Dejel)
اوقات نماز Morne Madis
اوقات نماز Morne Paquette
اوقات نماز Petites-Anses
اوقات نماز Morne Abymes
اوقات نماز Morne Sec
اوقات نماز Haut Morne
اوقات نماز Dans Fond
اوقات نماز Tête Rouge la Batterie, (Tete Rouge la Batterie)
اوقات نماز Roseau
اوقات نماز Sur Morne
اوقات نماز Mare Grand Trou
اوقات نماز Anse Galet
اوقات نماز Falaise Morne Blanc
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Ravine Caraïbe, (Ravine Caraibe)
اوقات نماز Anse du Figuier
اوقات نماز Ravine Grand Fond
اوقات نماز Petites Anses
اوقات نماز Morne Vigie
اوقات نماز Anse Pajot
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Anse à Chaux, (Anse a Chaux)
اوقات نماز Grande Ravine
اوقات نماز Petite Pointe Nézin, (Petite Pointe Nezin)
اوقات نماز Pointe Frégate, (Pointe Fregate)
اوقات نماز Anse à Dos, (Anse a Dos)
اوقات نماز Anse Petit Sable
اوقات نماز Grande Baie
اوقات نماز Anse Galet
اوقات نماز Pointe du Cap
اوقات نماز Pointe du Havre
اوقات نماز Pointe du Gouvernail
اوقات نماز Pointe Miquelon
اوقات نماز Morne Pierre Chêne, (Morne Pierre Chene)
اوقات نماز Pointe Carata
اوقات نماز Anse à Chaux, (Anse a Chaux)
اوقات نماز Pointe Sud
اوقات نماز Pointe Sable
اوقات نماز Petite Anse
اوقات نماز Pointe Noire
اوقات نماز Havre à Seines, (Havre a Seines)
اوقات نماز Pointe à Nègre, (Pointe a Negre)
اوقات نماز Morne à Coq, (Morne a Coq)
اوقات نماز Le Chameau
اوقات نماز Gros Cap
اوقات نماز Anse Devant
اوقات نماز Pointe à Vache, (Pointe a Vache)
اوقات نماز Îlet à Cabrit, (Ilet a Cabrit)
اوقات نماز Pointe Pierre Chêne, (Pointe Pierre Chene)
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Anse des Muriers
اوقات نماز Caye Crapaud
اوقات نماز Pointe du Fer à Cheval, (Pointe du Fer a Cheval)
اوقات نماز Passe du Sud-Ouest
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Pain de Sucre
اوقات نماز Anse Sous le Vent
اوقات نماز Petite Anse Pain de Sucre
اوقات نماز Cheval Marin
اوقات نماز La Redonde
اوقات نماز Le Pâté, (Le Pate)
اوقات نماز Pointe à Cointe, (Pointe a Cointe)
اوقات نماز Anse à Cointe, (Anse a Cointe)
اوقات نماز Anse du Petit Étang, (Anse du Petit Etang)
اوقات نماز La Vierge
اوقات نماز Ti-Charlie
اوقات نماز Les Saintes
اوقات نماز Trou à Diable, (Trou a Diable)
اوقات نماز Pointe à Cabrit, (Pointe a Cabrit)
اوقات نماز Anse Crawen
اوقات نماز Les Augustins
اوقات نماز Passe du Pain de Sucre
اوقات نماز Morne à Cointe, (Morne a Cointe)
اوقات نماز Passe du Souffleur
اوقات نماز Passe du Sud
اوقات نماز Pointe de l’Anse à Chaux, (Pointe de l'Anse a Chaux)
اوقات نماز Trou à Diable, (Trou a Diable)
اوقات نماز Pointe Plate
اوقات نماز Pointe Boisjoli
اوقات نماز Pointe Boisjoli
اوقات نماز Passe du Grand Îlet, (Passe du Grand Ilet)
اوقات نماز Morne à Cointe, (Morne a Cointe)
اوقات نماز La Coche
اوقات نماز Anse Crawen
اوقات نماز Passe du Sud
اوقات نماز Les Saintes
اوقات نماز Anse à Cointe, (Anse a Cointe)
اوقات نماز Passe du Pain de Sucre
اوقات نماز Les Quilles
اوقات نماز Pointe Basse
اوقات نماز Passe du Grand Îlet, (Passe du Grand Ilet)
اوقات نماز Petite Anse Pain de Sucre
اوقات نماز Gouffre à Chien, (Gouffre a Chien)
اوقات نماز Pointe à Cointe, (Pointe a Cointe)
اوقات نماز Pain de Sucre
اوقات نماز Cheval Marin
اوقات نماز Passe des Dames