اوقات نماز Sainte-Rose

GP / Guadeloupe / Sainte-Rose

جهت قبله Sainte-Rose

N E S W

جهت قبله Sainte-Rose

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Sainte-Rose, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sainte-Rose, Sent Roz, Sent-Roz, sant-rwz, snt-rwz, Сент Роз, Сент-Роз, סנט-רוז, سانت-روز, سین-روسے، گادلوپے

اوقات نماز Bébel, (Bebel)
اوقات نماز Doublon
اوقات نماز Haie Bebel Island
اوقات نماز Rivière Bébel, (Riviere Bebel)
اوقات نماز Petits Îlets, (Petits Ilets)
اوقات نماز Boyer Islet
اوقات نماز Pointe le Boyer
اوقات نماز Le Boyer
اوقات نماز Îlet des Petits Pompons, (Ilet des Petits Pompons)
اوقات نماز Sainte-Rose
اوقات نماز Rivière Viard, (Riviere Viard)
اوقات نماز Little Pompons Ilet
اوقات نماز Monplaisir
اوقات نماز Filaos
اوقات نماز Sainte-Élise, (Sainte-Elise)
اوقات نماز Island of Fools
اوقات نماز Haut Fou
اوقات نماز Ravine Méliot, (Ravine Meliot)
اوقات نماز Rivière Salée, (Riviere Salee)
اوقات نماز Viard
اوقات نماز Dépôt, (Depot)
اوقات نماز Diavet
اوقات نماز Rivière Moustique, (Riviere Moustique)
اوقات نماز Lachaise
اوقات نماز Ravine Creuse
اوقات نماز Pont Canal
اوقات نماز Pointe Caraïbe, (Pointe Caraibe)
اوقات نماز Rivière Baret, (Riviere Baret)
اوقات نماز Baret
اوقات نماز Ravine Cheval
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Belcitot
اوقات نماز Petit Îlet, (Petit Ilet)
اوقات نماز Îlet Blanc, (Ilet Blanc)
اوقات نماز Dubic
اوقات نماز La Ramée, (La Ramee)
اوقات نماز Grand Îlet, (Grand Ilet)
اوقات نماز Îlets de Carénage, (Ilets de Carenage)
اوقات نماز Ravine Lolo
اوقات نماز Massy
اوقات نماز Plage la Ramée, (Plage la Ramee)
اوقات نماز Ravine Pendard
اوقات نماز Îlet Crabière, (Ilet Crabiere)
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Rivière La Ramée, (Riviere La Ramee)
اوقات نماز Léotard, (Leotard)
اوقات نماز Îlet de Carénage, (Ilet de Carenage)
اوقات نماز Saint-Val
اوقات نماز Anse Saint-Denis
اوقات نماز Ravine Saint-Denis
اوقات نماز Anse du Corps de Garde
اوقات نماز Pointe l’Épine, (Pointe l'Epine)
اوقات نماز Pointe du Comté, (Pointe du Comte)
اوقات نماز Jobéti, (Jobeti)
اوقات نماز Marie-Thérèse, (Marie-Therese)
اوقات نماز L’Espérance, (L'Esperance)
اوقات نماز Gonon
اوقات نماز Anse Noyée, (Anse Noyee)
اوقات نماز Le Comté de Lohéac, (Le Comte de Loheac)
اوقات نماز Pointe du Trou à Meynal, (Pointe du Trou a Meynal)
اوقات نماز Débauchée, (Debauchee)
اوقات نماز Rivière Débauchée, (Riviere Debauchee)
اوقات نماز Rivière Inconnue, (Riviere Inconnue)
اوقات نماز Plage Manbia
اوقات نماز Moustique
اوقات نماز Ravine Goyavier
اوقات نماز Galebas
اوقات نماز Second
اوقات نماز Goyavier
اوقات نماز Passe de la Grande-Coulée, (Passe de la Grande-Coulee)
اوقات نماز Rivière Cassis, (Riviere Cassis)
اوقات نماز Pointe à Roche, (Pointe a Roche)
اوقات نماز Les Galbas
اوقات نماز Canal du Comté, (Canal du Comte)
اوقات نماز Saint-Sauveur la Montagne
اوقات نماز Dindé, (Dinde)
اوقات نماز Balata
اوقات نماز Rivière Madame, (Riviere Madame)
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Pointe Madame
اوقات نماز Sec Pripri
اوقات نماز Rivière Marie Coué-Coué, (Riviere Marie Coue-Coue)
اوقات نماز Pointe Latanier
اوقات نماز La Biche
اوقات نماز Rivière Cazenave, (Riviere Cazenave)
اوقات نماز Plage des Amandiers
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Banc Ganganne
اوقات نماز Ravine Bleue
اوقات نماز Davidon
اوقات نماز Ravine des Bois
اوقات نماز Nolivier
اوقات نماز Welch
اوقات نماز Madame
اوقات نماز Ravine Calée, (Ravine Calee)
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز Petite la Biche
اوقات نماز Welch
اوقات نماز Ravine Balcôme, (Ravine Balcome)