اوقات نماز Saint-Louis

GP / Guadeloupe / Saint-Louis

جهت قبله Saint-Louis

N E S W

جهت قبله Saint-Louis

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Louis, Guadeloupe: °81.1 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Louis, Sen-Lui, san-lwy, san=rui, Сен-Луї, سان-لوي, سینٹ-لوئیس، گادلوپے, サン=ルイ

اوقات نماز Cocotier
اوقات نماز Meilly
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Champfrey
اوقات نماز Malétie, (Maletie)
اوقات نماز Courbaril
اوقات نماز Ravine Poirier
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Découverte, (Decouverte)
اوقات نماز Saint-Charles
اوقات نماز Petit Fond
اوقات نماز Morne Romain
اوقات نماز Potens
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Les Hauts
اوقات نماز Taillefer
اوقات نماز Ravine Potens
اوقات نماز Les Sources
اوقات نماز Bernier
اوقات نماز Bon
اوقات نماز Desgranges
اوقات نماز Marie-Louise
اوقات نماز Ravine Verpré, (Ravine Verpre)
اوقات نماز Découverte, (Decouverte)
اوقات نماز Olivier
اوقات نماز Ravine Bonnet
اوقات نماز Saint-Louis
اوقات نماز Le Bas de la Source
اوقات نماز Pafory
اوقات نماز Coulée Cobelet, (Coulee Cobelet)
اوقات نماز Mangles de Saint-Charles
اوقات نماز Joséphine, (Josephine)
اوقات نماز Littoral
اوقات نماز Verpré, (Verpre)
اوقات نماز Ravine Moringlane
اوقات نماز Bois Rouge
اوقات نماز Massicot
اوقات نماز Rivière de Saint-Louis, (Riviere de Saint-Louis)
اوقات نماز Bel-Air
اوقات نماز Grand Pierre
اوقات نماز Coulée Photion, (Coulee Photion)
اوقات نماز Ravine Varin
اوقات نماز Siblet
اوقات نماز Belle Plaine
اوقات نماز Chalet
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Rochelle
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Saint-Georges
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Lacoste
اوقات نماز Paisier
اوقات نماز Mayomba
اوقات نماز Baie de Saint-Louis
اوقات نماز Plage de la Rivière Saint-Louis, (Plage de la Riviere Saint-Louis)
اوقات نماز Ravine Grand Jacques
اوقات نماز Ferret
اوقات نماز Buckingham
اوقات نماز Barre de l’Île, (Barre de l'Ile)
اوقات نماز Fond Bambou
اوقات نماز Merlet
اوقات نماز Larouy
اوقات نماز Moringlane
اوقات نماز Morne Lauréal, (Morne Laureal)
اوقات نماز Grelin
اوقات نماز Saint-Orin
اوقات نماز La Belle Hôtesse, (La Belle Hotesse)
اوقات نماز Trou Massacre
اوقات نماز Mare l’Ermitage, (Mare l'Ermitage)
اوقات نماز Morne du Massacre
اوقات نماز Ravine Mandiani
اوقات نماز Vangout
اوقات نماز Ravine Coran
اوقات نماز Morne Coran
اوقات نماز Ravine Port-Louis
اوقات نماز Gros Pierre
اوقات نماز Fond Mérenoy, (Fond Merenoy)
اوقات نماز Gay
اوقات نماز Cocoyer Folle Anse
اوقات نماز Quatrième Portel, (Quatrieme Portel)
اوقات نماز Plage de Moustique
اوقات نماز Giraud
اوقات نماز Moustique
اوقات نماز Bonnet
اوقات نماز Ravine Desruisseau
اوقات نماز Passonne
اوقات نماز Ravine Bernard
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Botreau
اوقات نماز Étang Jonc, (Etang Jonc)
اوقات نماز Anse de Mays
اوقات نماز Vallon Vrimouth
اوقات نماز Anse la Frais
اوقات نماز Cazalis
اوقات نماز Laman
اوقات نماز Fond Lubin
اوقات نماز Saint-Jean
اوقات نماز Mangles de Folle Anse
اوقات نماز Pointe de Mays
اوقات نماز Pointe du Cimetière, (Pointe du Cimetiere)