اوقات نماز Saint-François

GP / Guadeloupe / Saint-François

جهت قبله Saint-François

N E S W

جهت قبله Saint-François

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-François, Guadeloupe: °81.1 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-François, Saint-Francois, Sen-Fransua, san-franswa, Сен-Франсуа, سان-فرانسوا, سینٹ-فرانکوئس، گادلوپے

اوقات نماز Desvarieux
اوقات نماز Bébet, (Bebet)
اوقات نماز Bois Bragelogne
اوقات نماز May
اوقات نماز Princesse
اوقات نماز Desbonnes
اوقات نماز Sainte-Marthe
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Cayenne
اوقات نماز Meudon
اوقات نماز Sainte-Marie
اوقات نماز Deumeuille
اوقات نماز La Simonière, (La Simoniere)
اوقات نماز Labarthe
اوقات نماز La Baie Olive
اوقات نماز Pradel
اوقات نماز Gorot
اوقات نماز Corot
اوقات نماز Bel Arbre du Malgré Tout, (Bel Arbre du Malgre Tout)
اوقات نماز Loyette
اوقات نماز Guyot
اوقات نماز Le Maud’Huy, (Le Maud'Huy)
اوقات نماز Chabot
اوقات نماز Boisvin
اوقات نماز Bragelogne
اوقات نماز Sainte-Madeleine
اوقات نماز Deurer
اوقات نماز Bien-Désirée, (Bien-Desiree)
اوقات نماز La Baie Palmiste
اوقات نماز Vezoux
اوقات نماز Frontin
اوقات نماز Saint-François, (Saint-Francois)
اوقات نماز La Marina
اوقات نماز La Voûte, (La Voute)
اوقات نماز Pombiray
اوقات نماز Dubédou, (Dubedou)
اوقات نماز Plage des Raisins Clairs
اوقات نماز Espérance, (Esperance)
اوقات نماز Sèze, (Seze)
اوقات نماز Saint-Louis
اوقات نماز La Simonière, (La Simoniere)
اوقات نماز La Baie Boisvin
اوقات نماز La Baie Sainte-Marie
اوقات نماز Pointe du Courant
اوقات نماز Pointe des Pies
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Anse Champagne
اوقات نماز Belle Allée, (Belle Allee)
اوقات نماز Mare de la Simonière, (Mare de la Simoniere)
اوقات نماز Saint-Jacques
اوقات نماز Favreau
اوقات نماز Le Ravinot
اوقات نماز La Coulée, (La Coulee)
اوقات نماز Zamy
اوقات نماز Vallée d’Or, (Vallee d'Or)
اوقات نماز Anse du Mancenillier
اوقات نماز Belle Place
اوقات نماز Passe Champagne
اوقات نماز Pointe Gros Bœuf, (Pointe Gros Boeuf)
اوقات نماز Belloc
اوقات نماز Delanoé, (Delanoe)
اوقات نماز Roche
اوقات نماز Ravine Camier
اوقات نماز Renéville, (Reneville)
اوقات نماز Morne Félicienne, (Morne Felicienne)
اوقات نماز Saint-Jacques
اوقات نماز Anse à la Croix, (Anse a la Croix)
اوقات نماز William
اوقات نماز Anse à la Baie, (Anse a la Baie)
اوقات نماز Blonval
اوقات نماز Ravine Renneville
اوقات نماز Roche
اوقات نماز Saint-Bernard
اوقات نماز Anse à l’Eau, (Anse a l'Eau)
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Létaye, (Letaye)
اوقات نماز Baie Sainte-Marie
اوقات نماز Bois Eusèbe, (Bois Eusebe)
اوقات نماز Zévallos, (Zevallos)
اوقات نماز Sainte-Madeleine
اوقات نماز Morne l’Anse à l’Eau, (Morne l'Anse a l'Eau)
اوقات نماز Pointe des Rochers
اوقات نماز Saint-Bernard
اوقات نماز Létaye, (Letaye)
اوقات نماز Plaine de la Simonière, (Plaine de la Simoniere)
اوقات نماز La Cuve
اوقات نماز Zévallos, (Zevallos)
اوقات نماز Jourdain
اوقات نماز Sergent Alleaume
اوقات نماز Anse des Rochers
اوقات نماز Anse Loquet
اوقات نماز Daube
اوقات نماز Anse Petite Savane
اوقات نماز Létaye, (Letaye)
اوقات نماز Saint-Charles
اوقات نماز Monplaisir
اوقات نماز Létaye, (Letaye)
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Petite Porte
اوقات نماز Monplaisir