اوقات نماز Saint-Claude

GP / Guadeloupe / Saint-Claude

جهت قبله Saint-Claude

N E S W

جهت قبله Saint-Claude

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Claude, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Claude, Sen-Klod, san-klwd, Сен-Клод, سان-كلود, سینٹ-کلاڈ، گادلوپے

اوقات نماز Devilet
اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Champfleury
اوقات نماز Azincourt
اوقات نماز Dugommier
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Ravine Borine
اوقات نماز Ravine Caco
اوقات نماز Morne Boucanier
اوقات نماز Petit Paris
اوقات نماز Denisse
اوقات نماز Morne à Vaches, (Morne a Vaches)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Guillard
اوقات نماز Ravine des Bains Jaunes
اوقات نماز Plateau du Gommier
اوقات نماز Habitation Mont Loué, (Habitation Mont Loue)
اوقات نماز Saint-Phy
اوقات نماز La Regrettée, (La Regrettee)
اوقات نماز Ravine Gaudry
اوقات نماز Belost
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Gillardin
اوقات نماز Parnasse
اوقات نماز La Coulisse
اوقات نماز Rivière Dugommier, (Riviere Dugommier)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Versailles
اوقات نماز Dos d’Âne, (Dos d'Ane)
اوقات نماز Circonvallation
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Choisy
اوقات نماز Morin
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Bois Perdu
اوقات نماز La Violette
اوقات نماز Plateau Concessions Schoelcher
اوقات نماز Étang Fortin, (Etang Fortin)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Fond Graine
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Mouzingue
اوقات نماز La Diotte
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Liard
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Val Kanaërs, (Val Kanaers)
اوقات نماز Ravine l’Îlet, (Ravine l'Ilet)
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Ravine à Vache, (Ravine a Vache)
اوقات نماز Morne Table
اوقات نماز Gallard
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Bel-Air
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Désiré, (Morne Desire)
اوقات نماز Dain
اوقات نماز Fond Cabre
اوقات نماز Bisdary
اوقات نماز Ravine Bois Blanc
اوقات نماز Gourbeyre
اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Dolé, (Dole)
اوقات نماز Morne Houel
اوقات نماز Les Fossés, (Les Fosses)
اوقات نماز Cité Ducharmoy, (Cite Ducharmoy)
اوقات نماز Cité Zanella, (Cite Zanella)
اوقات نماز Régnier, (Regnier)
اوقات نماز Les Fonds de Champfleury
اوقات نماز Camp Jacob
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Grand Fond
اوقات نماز Rézé, (Reze)
اوقات نماز Forêt des Bains Jaunes, (Foret des Bains Jaunes)
اوقات نماز Saint-Charles
اوقات نماز Longueteau
اوقات نماز Grand Camp
اوقات نماز Crête Mitan, (Crete Mitan)
اوقات نماز Saint-Jean
اوقات نماز Morne Graine Verte
اوقات نماز Bouvier
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Morne Soldat
اوقات نماز Morne Lenglet
اوقات نماز Morne Giraumon
اوقات نماز Valeau
اوقات نماز Roussel
اوقات نماز Ravine Roche
اوقات نماز Montéran, (Monteran)
اوقات نماز Ravine aux Avocats