اوقات نماز Port-Louis

GP / Guadeloupe / Port-Louis

جهت قبله Port-Louis

N E S W

جهت قبله Port-Louis

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Port-Louis, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Port-Louis

اوقات نماز Beauport
اوقات نماز Sainte-Amélie, (Sainte-Amelie)
اوقات نماز Cima
اوقات نماز Fouyette
اوقات نماز Lalanne
اوقات نماز Barbotteau
اوقات نماز Mare Castex
اوقات نماز Sylvain
اوقات نماز Fauvette
اوقات نماز Pouzzole
اوقات نماز Boismorin
اوقات نماز Pavillot
اوقات نماز Rodrigue
اوقات نماز Brument
اوقات نماز Sans Fenêtre, (Sans Fenetre)
اوقات نماز Senneville
اوقات نماز La Darse
اوقات نماز Port-Louis
اوقات نماز Ravine Beauvoisin
اوقات نماز Clugny
اوقات نماز Mahaudière, (Mahaudiere)
اوقات نماز Lalanne
اوقات نماز Anse du Canal
اوقات نماز Charropin
اوقات نماز Anse de la Guérite, (Anse de la Guerite)
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Turbois
اوقات نماز Pointe de la Guérite, (Pointe de la Guerite)
اوقات نماز Blonzac
اوقات نماز Ravine de la Vidange
اوقات نماز Boismorin
اوقات نماز Canal Faujas
اوقات نماز Ravine Saragotte
اوقات نماز Pointe Beautiran
اوقات نماز Paul Aubin
اوقات نماز Anse du Souffleur
اوقات نماز Beauvoisin
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Pierre Ferraye
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Morne Guyonneau
اوقات نماز Case Moustache
اوقات نماز Pointe Gris-Gris
اوقات نماز Beautiran
اوقات نماز Godet
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Ravine Cassis
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Pré Cassis, (Pre Cassis)
اوقات نماز Goguette
اوقات نماز Ravine du Chêne, (Ravine du Chene)
اوقات نماز Belin
اوقات نماز Bétin, (Betin)
اوقات نماز Saragotte
اوقات نماز Monroc
اوقات نماز Ravine Cangoulou
اوقات نماز Charropin
اوقات نماز Pointe des Mangles
اوقات نماز Pointe Sable de Bar
اوقات نماز Anse du Gris-Gris
اوقات نماز Coquenda
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Ravine Guéry, (Ravine Guery)
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Ravine Gaschet
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Espérance, (Esperance)
اوقات نماز Morne Guyonneau
اوقات نماز Ravine Gaschet
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Senneville
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Ravine Cangoulou
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Bétin, (Betin)
اوقات نماز Pré Cassis, (Pre Cassis)
اوقات نماز Pointe d’Antigues, (Pointe d'Antigues)
اوقات نماز Ravine Cassis
اوقات نماز Turbois
اوقات نماز Monroc
اوقات نماز Anse du Fer-à-Cheval, (Anse du Fer-a-Cheval)
اوقات نماز Pointe des Raisiniers
اوقات نماز Ravine Beuthier
اوقات نماز Pointe Sable de Bar
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Beautiran
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Goguette
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Combret
اوقات نماز Godet
اوقات نماز Anse du Fer-à-Cheval, (Anse du Fer-a-Cheval)
اوقات نماز Pointe des Raisiniers
اوقات نماز Molière, (Moliere)
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Lafont-Gouttière, (Lafont-Gouttiere)
اوقات نماز Pointe Beautiran
اوقات نماز Beuthier