اوقات نماز Pointe-Noire

GP / Guadeloupe / Pointe-Noire

جهت قبله Pointe-Noire

N E S W

جهت قبله Pointe-Noire

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Pointe-Noire, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pointe-Noire, Puent-Nuar, bwant-nwar, Пуент-Нуар, بوانت-نوار

اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Varin
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Pointe-Noire
اوقات نماز Rivière Caillou Bras du Sud, (Riviere Caillou Bras du Sud)
اوقات نماز Rivière Caillou, (Riviere Caillou)
اوقات نماز Rivière Caillou Bras du Nord, (Riviere Caillou Bras du Nord)
اوقات نماز Anse Guyonneau
اوقات نماز Redeau
اوقات نماز Anse Marigot
اوقات نماز Ravine Bleue
اوقات نماز Rivière Petite Plaine, (Riviere Petite Plaine)
اوقات نماز Pointe Cimetière Cato, (Pointe Cimetiere Cato)
اوقات نماز La Source
اوقات نماز Féty, (Fety)
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Anse Botrel
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Anse la Boîte, (Anse la Boite)
اوقات نماز Pointe Botrel
اوقات نماز Thomy
اوقات نماز Pointe à Boitte, (Pointe a Boitte)
اوقات نماز Pointe du Marigot
اوقات نماز Grand’ Case, (Grand' Case)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Col de Borromée, (Col de Borromee)
اوقات نماز Morphy
اوقات نماز Grande Maison
اوقات نماز Anse Caraïbe, (Anse Caraibe)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Pointe Morphy
اوقات نماز Les Plaines
اوقات نماز Cabrite
اوقات نماز Pérou, (Perou)
اوقات نماز Beaujean
اوقات نماز Rocher
اوقات نماز Ravine Morphy
اوقات نماز Ravine Sèche, (Ravine Seche)
اوقات نماز Trou Caverne
اوقات نماز La Plage Caraïbe, (La Plage Caraibe)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Vilate
اوقات نماز Ravine Bègue, (Ravine Begue)
اوقات نماز Desplan
اوقات نماز La Retraite
اوقات نماز Pointe Noire
اوقات نماز Pointe Villers
اوقات نماز Rivière Grande Plaine, (Riviere Grande Plaine)
اوقات نماز Ravine Dupot
اوقات نماز Forêt Domaniale du Littoral, (Foret Domaniale du Littoral)
اوقات نماز Bêtes Rouges, (Betes Rouges)
اوقات نماز Anse de la Grande Plaine
اوقات نماز Acomat
اوقات نماز Le Gouffre
اوقات نماز Grande Plaine
اوقات نماز Ravine Cramier
اوقات نماز Ravine Parize
اوقات نماز Beausoleil
اوقات نماز Ravine Acajou
اوقات نماز Pointe à l’Aiguille, (Pointe a l'Aiguille)
اوقات نماز Anse Beaugendre
اوقات نماز Ravine Patureau
اوقات نماز Beaugendre
اوقات نماز Piton Grand Fond
اوقات نماز Le Piton
اوقات نماز Ravine Belle Alliance
اوقات نماز Grande Plaine
اوقات نماز Habitation Bordenave
اوقات نماز Belle Hôtesse, (Belle Hotesse)
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز L’Espérance, (L'Esperance)
اوقات نماز Ravine Marin
اوقات نماز Cramier
اوقات نماز Marie-Jeanne
اوقات نماز Gouthier
اوقات نماز Ravine Cornot
اوقات نماز Francoeur Bay
اوقات نماز Petit Chêne, (Petit Chene)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Habitation Plateau
اوقات نماز Saut d’Acomat, (Saut d'Acomat)
اوقات نماز Baille-Argent
اوقات نماز Anse Fillon
اوقات نماز Piton Baille-Argent
اوقات نماز Rivière Baille-Argent, (Riviere Baille-Argent)
اوقات نماز Rivière Rouge, (Riviere Rouge)
اوقات نماز Rivière l’Îlet, (Riviere l'Ilet)
اوقات نماز Piton Baille-Argent
اوقات نماز Habitation Grande Plaine
اوقات نماز Pointe Fillon
اوقات نماز Rivière Blanche, (Riviere Blanche)
اوقات نماز Piton Guyonneau
اوقات نماز Rivière Rouge, (Riviere Rouge)
اوقات نماز Ravine Couleuvre
اوقات نماز Ravine Figuier
اوقات نماز Rivière Baraguet, (Riviere Baraguet)
اوقات نماز Petit Chêne, (Petit Chene)
اوقات نماز Rivière Blanche, (Riviere Blanche)
اوقات نماز Anse Mahaut