اوقات نماز Pointe-à-Pitre

GP / Guadeloupe / Pointe-à-Pitre

جهت قبله Pointe-à-Pitre

N E S W

جهت قبله Pointe-à-Pitre

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Pointe-à-Pitre, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pointe-à-Pitre, Pointe-a-Pitre, Lapwent

اوقات نماز Longval
اوقات نماز Nérée, (Neree)
اوقات نماز Massabielle
اوقات نماز Pointe-à-Pitre, (Pointe-a-Pitre)
اوقات نماز La Darse
اوقات نماز Banc des Couillons
اوقات نماز Salle d’Asile, (Salle d'Asile)
اوقات نماز Darboussier
اوقات نماز Morne Daran
اوقات نماز Boissard
اوقات نماز Les Abymes
اوقات نماز Providence
اوقات نماز Bergevin
اوقات نماز Morne de l’Hermitage, (Morne de l'Hermitage)
اوقات نماز Carénage, (Carenage)
اوقات نماز Dothémare, (Dothemare)
اوقات نماز Mare Papaye
اوقات نماز Morne du Cimetière, (Morne du Cimetiere)
اوقات نماز Pointe Fouillole
اوقات نماز Pavillon
اوقات نماز Chauffours
اوقات نماز Baimbridge
اوقات نماز Grand Camp
اوقات نماز Pointe-à-Pitre, (Pointe-a-Pitre)
اوقات نماز Banc des Couillons
اوقات نماز Fond Boisneuf
اوقات نماز Fond Boisneuf
اوقات نماز Chauvel
اوقات نماز Houëlbourg, (Houelbourg)
اوقات نماز Dugazon
اوقات نماز Houëlbourg, (Houelbourg)
اوقات نماز Mamiel
اوقات نماز Terrasson
اوقات نماز Petit Pérou, (Petit Perou)
اوقات نماز Lauricisque
اوقات نماز Blanchard
اوقات نماز Îlet à Monroux, (Ilet a Monroux)
اوقات نماز Banc des Bricks
اوقات نماز Pointe Morne à Savon, (Pointe Morne a Savon)
اوقات نماز Îlet à Patate, (Ilet a Patate)
اوقات نماز Caraque
اوقات نماز La Marina
اوقات نماز Dumoulin
اوقات نماز Banc Rose
اوقات نماز Guadeloupe
اوقات نماز Guadeloupe
اوقات نماز Pagès, (Pages)
اوقات نماز Guadeloupe Port Caribes Port de Jarry
اوقات نماز Barbès, (Barbes)
اوقات نماز Mare Choutte
اوقات نماز Le Raizet
اوقات نماز Peinnel
اوقات نماز Médaille, (Medaille)
اوقات نماز Mascotte
اوقات نماز Guadeloupe
اوقات نماز L’Union, (L'Union)
اوقات نماز Bon Goût, (Bon Gout)
اوقات نماز Zone Industrielle de Jarry-Houëlbourg, (Zone Industrielle de Jarry-Houelbourg)
اوقات نماز Camp Dugommier
اوقات نماز L’Union, (L'Union)
اوقات نماز Camp Dugommier
اوقات نماز Zone Industrielle de Jarry-Houëlbourg, (Zone Industrielle de Jarry-Houelbourg)
اوقات نماز Rosine
اوقات نماز Îlets à Rats, (Ilets a Rats)
اوقات نماز Morne à Savon, (Morne a Savon)
اوقات نماز Ravine Mon Chéri, (Ravine Mon Cheri)
اوقات نماز Mare Mesnard
اوقات نماز Banc Apollon
اوقات نماز Passage de La Gabarre
اوقات نماز Camp Dugommier
اوقات نماز La Rivière Salée, (La Riviere Salee)
اوقات نماز Mare à Boire, (Mare a Boire)
اوقات نماز Peinnel
اوقات نماز Bellevue Pagès, (Bellevue Pages)
اوقات نماز Îlet à Cassin, (Ilet a Cassin)
اوقات نماز Îlet à Cassin, (Ilet a Cassin)
اوقات نماز Réjoui, (Rejoui)
اوقات نماز Bellevue Pagès, (Bellevue Pages)
اوقات نماز La Bouaye
اوقات نماز Bas du Fort
اوقات نماز Jarry
اوقات نماز Labrousse
اوقات نماز Îlet Feuille, (Ilet Feuille)
اوقات نماز Jarry
اوقات نماز Îlet Boissard, (Ilet Boissard)
اوقات نماز Bois de Rose
اوقات نماز Îlet à Cochons, (Ilet a Cochons)
اوقات نماز Fond Boisneuf
اوقات نماز Besson
اوقات نماز Pagès, (Pages)
اوقات نماز Petit Pérou, (Petit Perou)
اوقات نماز Caye d’Argent, (Caye d'Argent)
اوقات نماز Jarry
اوقات نماز Dugazon
اوقات نماز Jarry
اوقات نماز Pointe à Donne, (Pointe a Donne)
اوقات نماز Pointe à Donne, (Pointe a Donne)
اوقات نماز Mamiel
اوقات نماز Caye Gros Loup
اوقات نماز Besson