اوقات نماز Petit-Canal

GP / Guadeloupe / Petit-Canal

جهت قبله Petit-Canal

N E S W

جهت قبله Petit-Canal

°81 :جهت قطب نما
جهت قبله Petit-Canal, Guadeloupe: °81 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Petit-Canal

اوقات نماز Cornet
اوقات نماز Sainte-Amélie, (Sainte-Amelie)
اوقات نماز Trou à Sirop, (Trou a Sirop)
اوقات نماز Petit-Canal
اوقات نماز Lalanne
اوقات نماز Mare Castex
اوقات نماز Sylvain
اوقات نماز Deville
اوقات نماز Boismorin
اوقات نماز Brument
اوقات نماز Soutoule
اوقات نماز La Darse
اوقات نماز L’Embarcadère, (L'Embarcadere)
اوقات نماز Sainte-Élise, (Sainte-Elise)
اوقات نماز Malakoff
اوقات نماز Clugny
اوقات نماز Lalanne
اوقات نماز Maisoncelle
اوقات نماز Anse du Canal
اوقات نماز Charropin
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Deville
اوقات نماز Ravine Deville
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Turbois
اوقات نماز Boismorin
اوقات نماز Canal Faujas
اوقات نماز Pointe Beautiran
اوقات نماز Pointe à Retz, (Pointe a Retz)
اوقات نماز Pierre Ferraye
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Morne Guyonneau
اوقات نماز Morne Chapelle
اوقات نماز Beautiran
اوقات نماز Lafont-Charropin
اوقات نماز Godet
اوقات نماز Balin
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Bonne Terre
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Grand Moreau
اوقات نماز Richemont
اوقات نماز Fexland
اوقات نماز Belin
اوقات نماز Demerée, (Demeree)
اوقات نماز Charropin
اوقات نماز Pointe Sable de Bar
اوقات نماز Anse du Gris-Gris
اوقات نماز Kermadec
اوقات نماز Vermont
اوقات نماز Vieux Blanchet
اوقات نماز Pico
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Pointe à Retz, (Pointe a Retz)
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Ravine Gaschet
اوقات نماز Les Mangles
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Morne Guyonneau
اوقات نماز Balin
اوقات نماز Rougeole
اوقات نماز Ravine Gaschet
اوقات نماز Gaschet
اوقات نماز Dumaine
اوقات نماز Senneville
اوقات نماز Renard
اوقات نماز Concrétor, (Concretor)
اوقات نماز Beauplan
اوقات نماز Poyen
اوقات نماز Gruet
اوقات نماز Canal des Rotours
اوقات نماز Delisle
اوقات نماز Pointe à Feuille, (Pointe a Feuille)
اوقات نماز Concrétor, (Concretor)
اوقات نماز Turbois
اوقات نماز Bourdon
اوقات نماز Canal de Malanga
اوقات نماز Anse du Fer-à-Cheval, (Anse du Fer-a-Cheval)
اوقات نماز Pointe des Raisiniers
اوقات نماز Ravine Beuthier
اوقات نماز Pointe Sable de Bar
اوقات نماز Beautiran
اوقات نماز Pointe à Raie, (Pointe a Raie)
اوقات نماز Godet
اوقات نماز Anse du Fer-à-Cheval, (Anse du Fer-a-Cheval)
اوقات نماز Pointe des Raisiniers
اوقات نماز Bazin
اوقات نماز Pinette
اوقات نماز Pinette
اوقات نماز Pico
اوقات نماز Gélas, (Gelas)
اوقات نماز Rougeole
اوقات نماز Pointe Beautiran
اوقات نماز Beuthier
اوقات نماز Lafont
اوقات نماز Pointe à Raie, (Pointe a Raie)
اوقات نماز Boismorin
اوقات نماز Canal Faujas
اوقات نماز Bazin
اوقات نماز Le Pavillon