اوقات نماز Le Gosier

GP / Guadeloupe / Le Gosier

جهت قبله Le Gosier

N E S W

جهت قبله Le Gosier

°81 :جهت قطب نما
جهت قبله Le Gosier, Guadeloupe: °81 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Le Gosier

اوقات نماز Jean-Baptiste
اوقات نماز Kancel
اوقات نماز Morne à Choutte, (Morne a Choutte)
اوقات نماز Goudenave
اوقات نماز Tombeau
اوقات نماز Mare Café, (Mare Cafe)
اوقات نماز La Fréchou, (La Frechou)
اوقات نماز Mora
اوقات نماز Mitaud
اوقات نماز La Barrière, (La Barriere)
اوقات نماز Mondor
اوقات نماز Fond Guénoué, (Fond Guenoue)
اوقات نماز Fond Dundee
اوقات نماز Fond Damier
اوقات نماز London
اوقات نماز Mare Papaye
اوقات نماز Délègue, (Delegue)
اوقات نماز Ravine Bacadère, (Ravine Bacadere)
اوقات نماز Pavillon
اوقات نماز Fond Samedi
اوقات نماز Saint-Hilaire
اوقات نماز Grande Ravine
اوقات نماز Massicri
اوقات نماز Mare Bruit d’Acier, (Mare Bruit d'Acier)
اوقات نماز Fond Bel-Air
اوقات نماز La Jarre
اوقات نماز Mare Diomar
اوقات نماز Bananier
اوقات نماز Fond Choléra, (Fond Cholera)
اوقات نماز Fond Banane
اوقات نماز Grande Mare
اوقات نماز La Verdure
اوقات نماز Port Blanc
اوقات نماز Champagne
اوقات نماز Terrasson
اوقات نماز Dampierre
اوقات نماز Pliane
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Titon
اوقات نماز Mare Pierre-Louis
اوقات نماز Mare Vigne
اوقات نماز Dunoyer
اوقات نماز Caraque
اوقات نماز Fond Gampo
اوقات نماز Dumoulin
اوقات نماز Leroux
اوقات نماز Jeandron
اوقات نماز Barbès, (Barbes)
اوقات نماز Ma Source
اوقات نماز Fond Mare
اوقات نماز Fond Pierre
اوقات نماز Grand Bois
اوقات نماز Mare Choutte
اوقات نماز Médaille, (Medaille)
اوقات نماز Mascotte
اوقات نماز Grande Mare
اوقات نماز Rosine
اوقات نماز Blanchard
اوقات نماز Périnet, (Perinet)
اوقات نماز Mare Mesnard
اوقات نماز Ravine Bois à Diable, (Ravine Bois a Diable)
اوقات نماز Vieux Côte, (Vieux Cote)
اوقات نماز Saint-Félix, (Saint-Felix)
اوقات نماز Bauzon
اوقات نماز Sifar
اوقات نماز Mare à Boire, (Mare a Boire)
اوقات نماز Boursois
اوقات نماز Fond Dubois
اوقات نماز Fond Marius
اوقات نماز Bellevue Pagès, (Bellevue Pages)
اوقات نماز Réjoui, (Rejoui)
اوقات نماز Bellevue Pagès, (Bellevue Pages)
اوقات نماز La Bouaye
اوقات نماز Anse Criquet
اوقات نماز Mare Jumbo
اوقات نماز Labrousse
اوقات نماز Bois de Rose
اوقات نماز Digue Vieux Bertin
اوقات نماز Pointe Caraïbe, (Pointe Caraibe)
اوقات نماز Pointe du Corps de Garde
اوقات نماز Anse Bambou
اوقات نماز Besson
اوقات نماز Anse Dupuy
اوقات نماز Gampo
اوقات نماز Descareaux
اوقات نماز Michaux
اوقات نماز Anse Vinaigri
اوقات نماز Anse du Mont
اوقات نماز Kervino
اوقات نماز Fond Boisneuf
اوقات نماز Besson
اوقات نماز Tassy
اوقات نماز Bois de Rose
اوقات نماز Fond Gros Maubin
اوقات نماز Goyave
اوقات نماز Pointe Criquet
اوقات نماز Mathurin
اوقات نماز Réjoui, (Rejoui)
اوقات نماز Pointe Canot
اوقات نماز Blanchard