اوقات نماز Lamentin

GP / Guadeloupe / Lamentin

جهت قبله Lamentin

N E S W

جهت قبله Lamentin

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Lamentin, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lamentin, Lamanten, lamntyn, Ламантен, لامنتين

اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Paul
اوقات نماز Merlande
اوقات نماز Ravine Goman
اوقات نماز Douillard
اوقات نماز Chartreux
اوقات نماز Detouche
اوقات نماز Ravine Banane
اوقات نماز Rivière Coneau, (Riviere Coneau)
اوقات نماز Rivière du Deuxième Bras, (Riviere du Deuxieme Bras)
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Rivière Bras de Sable, (Riviere Bras de Sable)
اوقات نماز Rivière Janikeete, (Riviere Janikeete)
اوقات نماز Ravine à Houël, (Ravine a Houel)
اوقات نماز Rivière Frédérique, (Riviere Frederique)
اوقات نماز Brie
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Ravine Marceley
اوقات نماز Donotte
اوقات نماز Dupré-Roussel, (Dupre-Roussel)
اوقات نماز Desbonnes
اوقات نماز La Rosière, (La Rosiere)
اوقات نماز Ravine Chaude
اوقات نماز Grosse Montagne
اوقات نماز Pichon
اوقات نماز Ravine Chaude
اوقات نماز Ravine Roussel
اوقات نماز Troisième Bras, (Troisieme Bras)
اوقات نماز Ravine Larayette
اوقات نماز Boyer
اوقات نماز Faugas
اوقات نماز Gédon, (Gedon)
اوقات نماز Geoffroy
اوقات نماز Castel
اوقات نماز Monnier
اوقات نماز Baimbridge
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Montgommier
اوقات نماز Rivière Madelonnette, (Riviere Madelonnette)
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Volny
اوقات نماز Rivière du Premier Bras, (Riviere du Premier Bras)
اوقات نماز Le Trou à Cochons, (Le Trou a Cochons)
اوقات نماز Boisbert
اوقات نماز Boubers
اوقات نماز Fond Loudou
اوقات نماز Bergnolles
اوقات نماز La Motte
اوقات نماز Bone
اوقات نماز Chouchou
اوقات نماز Forêt de Castra, (Foret de Castra)
اوقات نماز Callas
اوقات نماز Ravine François, (Ravine Francois)
اوقات نماز Rivière Homard, (Riviere Homard)
اوقات نماز Ravine Biroulet
اوقات نماز Lemercier
اوقات نماز Forêt Guyonneau, (Foret Guyonneau)
اوقات نماز Ravine Carrière, (Ravine Carriere)
اوقات نماز Ravine Débauchée, (Ravine Debauchee)
اوقات نماز Jaula
اوقات نماز Bonne Mère, (Bonne Mere)
اوقات نماز Ravine Richard
اوقات نماز Roussel
اوقات نماز Rivière Bois Bananes, (Riviere Bois Bananes)
اوقات نماز Richard
اوقات نماز Germillac
اوقات نماز La Digue Germillac
اوقات نماز Rivière Bras David, (Riviere Bras David)
اوقات نماز Pierrette
اوقات نماز Ravine Grossou
اوقات نماز Tabanon
اوقات نماز Rivière Jules, (Riviere Jules)
اوقات نماز Maisons Neuves
اوقات نماز Caillou
اوقات نماز Cadet
اوقات نماز Beaupin
اوقات نماز Bras de Saint-Jean
اوقات نماز La Grosse Roche
اوقات نماز Ravine Débauchée, (Ravine Debauchee)
اوقات نماز Cité Cadet, (Cite Cadet)
اوقات نماز Cacao
اوقات نماز Dumonter
اوقات نماز Rivière Jules, (Riviere Jules)
اوقات نماز Routa
اوقات نماز Ruillier
اوقات نماز Ravine Carrière, (Ravine Carriere)
اوقات نماز Montauban
اوقات نماز Jules
اوقات نماز Quatrième Bras, (Quatrieme Bras)
اوقات نماز Vincent
اوقات نماز Ravine Gil
اوقات نماز Béron, (Beron)
اوقات نماز Vaughenlieu
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Hurel
اوقات نماز Ravine Zombi
اوقات نماز Bras de Saint-Jean
اوقات نماز Duportail
اوقات نماز Rivière Bras David, (Riviere Bras David)
اوقات نماز Forêt de Célus, (Foret de Celus)