اوقات نماز La Désirade

GP / Guadeloupe / La Désirade

جهت قبله La Désirade

N E S W

جهت قبله La Désirade

°81.3 :جهت قطب نما
جهت قبله La Désirade, Guadeloupe: °81.3 :جهت قطب نما °66.4 :جهت واقعی °114.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

La Désirade, La Desirade

اوقات نماز Tropique
اوقات نماز Trou Madame
اوقات نماز Pointe du Désert, (Pointe du Desert)
اوقات نماز Puits à Laurent, (Puits a Laurent)
اوقات نماز L’Escalier, (L'Escalier)
اوقات نماز La Désirade, (La Desirade)
اوقات نماز Morne Souffleur
اوقات نماز Grand-Montagne
اوقات نماز Le Souffleur
اوقات نماز L’Emballage, (L'Emballage)
اوقات نماز Le Désert, (Le Desert)
اوقات نماز Souffleur
اوقات نماز Notre Dame du Phare
اوقات نماز Ravine César, (Ravine Cesar)
اوقات نماز La Rivière, (La Riviere)
اوقات نماز Pointe Fromager
اوقات نماز La Souveau
اوقات نماز Fromager
اوقات نماز Roche à Gaspard, (Roche a Gaspard)
اوقات نماز Trois Glacis
اوقات نماز Grand Bassin
اوقات نماز Roche du Large
اوقات نماز Pointe à Godard, (Pointe a Godard)
اوقات نماز Îlets de la Rivière, (Ilets de la Riviere)
اوقات نماز Anse à Mulets, (Anse a Mulets)
اوقات نماز Îlet Pirogue, (Ilet Pirogue)
اوقات نماز Grande Ravine
اوقات نماز Baie de Pointe à Claire, (Baie de Pointe a Claire)
اوقات نماز L’Endroit du Haut, (L'Endroit du Haut)
اوقات نماز Roche à Bonhomme, (Roche a Bonhomme)
اوقات نماز Cocoyer
اوقات نماز Plateau du Calvaire
اوقات نماز La Désirade, (La Desirade)
اوقات نماز Coulée du Grand Nord, (Coulee du Grand Nord)
اوقات نماز Petites Anses
اوقات نماز Pointe à Claire, (Pointe a Claire)
اوقات نماز Pointe la Trembleuse
اوقات نماز Morne Cybèle, (Morne Cybele)
اوقات نماز Pointe Kicali
اوقات نماز Anse du Puits
اوقات نماز Ravine Cybèle, (Ravine Cybele)
اوقات نماز Jardin Agnias
اوقات نماز Beauséjour, (Beausejour)
اوقات نماز Pointe du Grand Nord
اوقات نماز Porte d’Enfer, (Porte d'Enfer)
اوقات نماز Anse du Grand Nord
اوقات نماز Le Fort Marmouset
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Petite Pointe Grand-Eau
اوقات نماز Petit Morne Rouge
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز Porte d’Enfer, (Porte d'Enfer)
اوقات نماز Anse d’en Haut, (Anse d'en Haut)
اوقات نماز Anse du Bord de la Mer au Frais
اوقات نماز Ravine Portorique
اوقات نماز Plage à Fanfan, (Plage a Fanfan)
اوقات نماز Grosse Pointe
اوقات نماز Petit Bateau
اوقات نماز Petit Tabac
اوقات نماز Les Sables
اوقات نماز Baie Itine
اوقات نماز Grand Bateau
اوقات نماز Morne Blanc
اوقات نماز Ravine à Moko, (Ravine a Moko)
اوقات نماز Plateau de la Montagne
اوقات نماز Îlets Grand Banc, (Ilets Grand Banc)
اوقات نماز La Saline
اوقات نماز Gros Îlet, (Gros Ilet)
اوقات نماز Roche à l’Eau, (Roche a l'Eau)
اوقات نماز La Savane
اوقات نماز Ravine Banane
اوقات نماز Le Cachaou
اوقات نماز Morne à Marthe, (Morne a Marthe)
اوقات نماز Baie Mahault
اوقات نماز Grand Tabac
اوقات نماز Pointe du Petit Nord
اوقات نماز Pointe Grobic
اوقات نماز Ravine Bouillé, (Ravine Bouille)
اوقات نماز Anse Petite Rivière, (Anse Petite Riviere)
اوقات نماز Latanier
اوقات نماز Petite Rivière, (Petite Riviere)
اوقات نماز Pointe de Montreuil
اوقات نماز La Ramée, (La Ramee)
اوقات نماز Pointe Gros Rempart
اوقات نماز Les Galets
اوقات نماز Grande Ravine
اوقات نماز Baie Mahault
اوقات نماز Plage à Galets, (Plage a Galets)
اوقات نماز Pointe à Adrien, (Pointe a Adrien)
اوقات نماز Morne Frégule, (Morne Fregule)
اوقات نماز Le Débarcadère, (Le Debarcadere)
اوقات نماز Pointe Frégule, (Pointe Fregule)
اوقات نماز Anse des Galets
اوقات نماز Anse d’Échelle, (Anse d'Echelle)
اوقات نماز La Tranchée aux Canons, (La Tranchee aux Canons)