اوقات نماز Grand-Bourg

GP / Guadeloupe / Grand-Bourg

جهت قبله Grand-Bourg

N E S W

جهت قبله Grand-Bourg

°81.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Grand-Bourg, Guadeloupe: °81.1 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Grand-Bourg

اوقات نماز Habitation Murat
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز L’Ermitage, (L'Ermitage)
اوقات نماز Beaurenom
اوقات نماز Morne Ducos
اوقات نماز Ferréol, (Ferreol)
اوقات نماز Ducos
اوقات نماز Coulée Barreau, (Coulee Barreau)
اوقات نماز Ravine Bambara
اوقات نماز Coulée Ouliée, (Coulee Ouliee)
اوقات نماز Tivoli
اوقات نماز La Roche
اوقات نماز Grand-Bourg
اوقات نماز Fond Toussaint
اوقات نماز Lami
اوقات نماز Andrieux
اوقات نماز Morne Beaufils
اوقات نماز Ravine Bornon
اوقات نماز Partarieux
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Beaufils
اوقات نماز La Treille
اوقات نماز Morne la Treille
اوقات نماز Le Petit Trou à Diable, (Le Petit Trou a Diable)
اوقات نماز Les Basses
اوقات نماز Mare Dénous, (Mare Denous)
اوقات نماز Le Gretouf
اوقات نماز Marécage, (Marecage)
اوقات نماز Ravine Jeannot
اوقات نماز Ravine Orties
اوقات نماز Grande Passe
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Bonneval
اوقات نماز Mare au Punch
اوقات نماز La Cible
اوقات نماز Ravine de Trianon
اوقات نماز Caye à Mayeux, (Caye a Mayeux)
اوقات نماز Morne Lalane
اوقات نماز Pirogue
اوقات نماز Joubert
اوقات نماز Paisier
اوقات نماز Passe des Basses
اوقات نماز Mare Ursule
اوقات نماز Bouquincant
اوقات نماز La Montagne
اوقات نماز Buckingham
اوقات نماز Dubois
اوقات نماز Lalane
اوقات نماز Fond Bambou
اوقات نماز Fond Corossol
اوقات نماز Moringlane
اوقات نماز Le Gouffre
اوقات نماز Pointe des Basses
اوقات نماز Morne Lauréal, (Morne Laureal)
اوقات نماز Lespine
اوقات نماز Saint-Michel
اوقات نماز Le Fond Marin
اوقات نماز Roussel
اوقات نماز Ravine Port-Louis
اوقات نماز Gros Pierre
اوقات نماز Fond Mérenoy, (Fond Merenoy)
اوقات نماز Gay
اوقات نماز Quatrième Portel, (Quatrieme Portel)
اوقات نماز Ravine Montagne
اوقات نماز Bonnet
اوقات نماز Passonne
اوقات نماز Ravine Bernard
اوقات نماز Fond Lolo
اوقات نماز Étang Jonc, (Etang Jonc)
اوقات نماز Cazalis
اوقات نماز Morne Lolo
اوقات نماز Fond Lubin
اوقات نماز Ravine Maïbois, (Ravine Maibois)
اوقات نماز Le Grand Étang, (Le Grand Etang)
اوقات نماز Hérisson, (Herisson)
اوقات نماز Port Louis
اوقات نماز Trou Neuf
اوقات نماز Fond Lolo
اوقات نماز Rabi
اوقات نماز Mes Désirs, (Mes Desirs)
اوقات نماز Faup
اوقات نماز Ballet
اوقات نماز Mon Repos
اوقات نماز Vanier Houëlche, (Vanier Houelche)
اوقات نماز Thibault
اوقات نماز Mon Repos
اوقات نماز Fond Camp Bel
اوقات نماز Jean-Louis
اوقات نماز Mare Jean-Louis
اوقات نماز Pointe Ballet
اوقات نماز Fond Bois Neuf
اوقات نماز Vanniers
اوقات نماز Fond Charbonnier
اوقات نماز Fond l’Étang, (Fond l'Etang)
اوقات نماز Boisneuf
اوقات نماز Grand Fond
اوقات نماز Anse Ballet
اوقات نماز Faup
اوقات نماز Ravine Massicot
اوقات نماز Grande Anse