اوقات نماز Goyave

GP / Guadeloupe / Goyave

جهت قبله Goyave

N E S W

جهت قبله Goyave

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Goyave, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Goyave

اوقات نماز La Grange
اوقات نماز Caye Martinique
اوقات نماز Caraïbe, (Caraibe)
اوقات نماز La Petite Rivière à Goyave, (La Petite Riviere a Goyave)
اوقات نماز Fond Val
اوقات نماز Pointe de la Rivière à Goyave, (Pointe de la Riviere a Goyave)
اوقات نماز Goyave
اوقات نماز L’Aiguille, (L'Aiguille)
اوقات نماز Sainte-Claire
اوقات نماز Plage de Sainte-Claire
اوقات نماز Ravine à Cochon, (Ravine a Cochon)
اوقات نماز Mon Plaisir
اوقات نماز Caye Martinique
اوقات نماز Ravine Ferré, (Ravine Ferre)
اوقات نماز Fond Boyer
اوقات نماز Anse à Douville, (Anse a Douville)
اوقات نماز Morne à Gomme, (Morne a Gomme)
اوقات نماز Forte Île, (Forte Ile)
اوقات نماز Fond Royal
اوقات نماز Morne Rouge
اوقات نماز La Rose
اوقات نماز Ravine Michellet
اوقات نماز Caye la Loire
اوقات نماز Anse de Sable
اوقات نماز Îlet Fortune, (Ilet Fortune)
اوقات نماز Îlet Tome, (Ilet Tome)
اوقات نماز Pointe la Rose
اوقات نماز Ravine Castagnette
اوقات نماز Morne à Gomme, (Morne a Gomme)
اوقات نماز Barthélémy, (Barthelemy)
اوقات نماز Christophe
اوقات نماز Ravine de la Briqueterie
اوقات نماز Bois-Sec
اوقات نماز Anse Barbier
اوقات نماز Caye à Dupont, (Caye a Dupont)
اوقات نماز Morne Jésus, (Morne Jesus)
اوقات نماز Rivière Moreau, (Riviere Moreau)
اوقات نماز Rivière Bonfils, (Riviere Bonfils)
اوقات نماز La Rose
اوقات نماز Ravine du Carénage, (Ravine du Carenage)
اوقات نماز Les Peignes
اوقات نماز Panga
اوقات نماز Coup de Bâton, (Coup de Baton)
اوقات نماز Pointe du Carénage, (Pointe du Carenage)
اوقات نماز Moreau
اوقات نماز Blonzac
اوقات نماز Îlet Yonka, (Ilet Yonka)
اوقات نماز Ravine Petite Briqueterie
اوقات نماز Ravine Bouteiller
اوقات نماز Douville
اوقات نماز Rivière du Fort, (Riviere du Fort)
اوقات نماز Four à Chaux, (Four a Chaux)
اوقات نماز Le Gros Loup
اوقات نماز Ravine Icaque
اوقات نماز Belle-Vue
اوقات نماز Îlet Saint-Hilaire, (Ilet Saint-Hilaire)
اوقات نماز Sainte-Marie
اوقات نماز Sarcelle
اوقات نماز Rivière de Sainte-Marie, (Riviere de Sainte-Marie)
اوقات نماز La Sarcelle
اوقات نماز Caye Bateau
اوقات نماز Port de Sainte-Marie
اوقات نماز Caye à Sauté, (Caye a Saute)
اوقات نماز La Poudrière, (La Poudriere)
اوقات نماز La Sarde
اوقات نماز Ravine Saint-Paul
اوقات نماز Rivière Hemin, (Riviere Hemin)
اوقات نماز Plage de Viard
اوقات نماز Viard
اوقات نماز Ravine Pont
اوقات نماز Ravine Bergette
اوقات نماز Les Mineurs
اوقات نماز Caye Porto-Rico
اوقات نماز Lahault
اوقات نماز Plage de Roseau
اوقات نماز La Moustique
اوقات نماز Forêt Georges, (Foret Georges)
اوقات نماز Ravine Lagrange
اوقات نماز Sainte-Claire
اوقات نماز Juston
اوقات نماز Ravine Haussou
اوقات نماز Ravine Agette
اوقات نماز Ravine Saint-Nicolas
اوقات نماز Mon Repos
اوقات نماز Rivière Bras du Fort Deuxième Bras, (Riviere Bras du Fort Deuxieme Bras)
اوقات نماز Lagrange
اوقات نماز Rivière Bras du Fort Premier Bras, (Riviere Bras du Fort Premier Bras)
اوقات نماز Bergette
اوقات نماز Mon Repos
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Lahault
اوقات نماز Plage de Roseau