اوقات نماز Gourbeyre

GP / Guadeloupe / Gourbeyre

جهت قبله Gourbeyre

N E S W

جهت قبله Gourbeyre

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Gourbeyre, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gourbeyre

اوقات نماز Devilet
اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Deuxième, (Deuxieme)
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Champfleury
اوقات نماز Azincourt
اوقات نماز Dugommier
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Ravine Borine
اوقات نماز Ravine Caco
اوقات نماز Morne Caca
اوقات نماز Morne Boucanier
اوقات نماز Petit Paris
اوقات نماز Denisse
اوقات نماز Morne à Vaches, (Morne a Vaches)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Guillard
اوقات نماز Ravine des Bains Jaunes
اوقات نماز Plateau du Gommier
اوقات نماز Habitation Mont Loué, (Habitation Mont Loue)
اوقات نماز Saint-Phy
اوقات نماز Étang Gommier, (Etang Gommier)
اوقات نماز La Regrettée, (La Regrettee)
اوقات نماز Morne la Class
اوقات نماز Bout Morne
اوقات نماز Ravine Gaudry
اوقات نماز Belost
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Gillardin
اوقات نماز Parnasse
اوقات نماز Rivière Dugommier, (Riviere Dugommier)
اوقات نماز Boyer
اوقات نماز L’Ermitage, (L'Ermitage)
اوقات نماز Versailles
اوقات نماز Dos d’Âne, (Dos d'Ane)
اوقات نماز Circonvallation
اوقات نماز Mont Gobelin
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Choisy
اوقات نماز Morin
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Bois Perdu
اوقات نماز La Violette
اوقات نماز Plateau Concessions Schoelcher
اوقات نماز Étang Fortin, (Etang Fortin)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Caserne Orléans, (Caserne Orleans)
اوقات نماز Fond Graine
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Château Sœurette, (Chateau Soeurette)
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Mouzingue
اوقات نماز La Diotte
اوقات نماز Derrière le Morne, (Derriere le Morne)
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Liard
اوقات نماز Habitation Grand Maison
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Habitation Châtaignier, (Habitation Chataignier)
اوقات نماز Ravine Déjeuner, (Ravine Dejeuner)
اوقات نماز Champ d’Arbaud, (Champ d'Arbaud)
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Petite Fontaine
اوقات نماز Ravine Bogard
اوقات نماز Morne Grande Voûte, (Morne Grande Voute)
اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Grand Ajoupa
اوقات نماز Vieux-Fort
اوقات نماز Ravine Marceau
اوقات نماز Ravine Lacroix
اوقات نماز Petits Galets
اوقات نماز Pointe de Batterie
اوقات نماز Ravine Gommier
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Val Kanaërs, (Val Kanaers)
اوقات نماز Ravine l’Îlet, (Ravine l'Ilet)
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Ravine Grand Fond
اوقات نماز Ravine à Vache, (Ravine a Vache)
اوقات نماز Morne Table
اوقات نماز Gallard
اوقات نماز L’Accul, (L'Accul)
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Morne Dubreuil
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Bel-Air
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Désiré, (Morne Desire)
اوقات نماز Pointe Comar
اوقات نماز Ravine Comar
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Dain
اوقات نماز Pointe à Soldat, (Pointe a Soldat)
اوقات نماز Fond Cabre
اوقات نماز Bisdary
اوقات نماز Pointe à Launay, (Pointe a Launay)
اوقات نماز Ravine Bois Blanc