اوقات نماز Deshaies

GP / Guadeloupe / Deshaies

جهت قبله Deshaies

N E S W

جهت قبله Deshaies

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Deshaies, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.1 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Deshaies

اوقات نماز Matouba
اوقات نماز Morne Scipion
اوقات نماز Mazeau
اوقات نماز Lahaut
اوقات نماز Morne Marguerite Larue
اوقات نماز Rivière Rouge, (Riviere Rouge)
اوقات نماز Guyonneau
اوقات نماز Ravine Scipion
اوقات نماز Morne Bois d’Inde, (Morne Bois d'Inde)
اوقات نماز Morne Paul Thomas
اوقات نماز Ravine Rouge
اوقات نماز Morne Duranton
اوقات نماز Petite Savane
اوقات نماز Deshaies
اوقات نماز Rivière Deshaies, (Riviere Deshaies)
اوقات نماز Viller
اوقات نماز Anse Deshaies
اوقات نماز Petite Rivière Ferry, (Petite Riviere Ferry)
اوقات نماز Grande Rivière Ferry, (Grande Riviere Ferry)
اوقات نماز Fond Héliot, (Fond Heliot)
اوقات نماز Savane Paille
اوقات نماز La Coque
اوقات نماز Morne aux Fous
اوقات نماز Pointe Batterie
اوقات نماز Radelin
اوقات نماز Pointe Soldat
اوقات نماز L’Ermitage, (L'Ermitage)
اوقات نماز Ravine Mazeau
اوقات نماز Anse des Fous
اوقات نماز Rivière Mitan, (Riviere Mitan)
اوقات نماز Pointe du Morne aux Fous
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Morne Mazeau
اوقات نماز Rivière Maya, (Riviere Maya)
اوقات نماز Ravine Roche
اوقات نماز Ravine Couleuvre
اوقات نماز Rivière Forban, (Riviere Forban)
اوقات نماز Ziotte
اوقات نماز Pointe du Gros Morne
اوقات نماز Ravine Paul Thomas
اوقات نماز Plage Paul Thomas
اوقات نماز Vilate
اوقات نماز Rivière de la Grande Anse, (Riviere de la Grande Anse)
اوقات نماز Fond Héliot, (Fond Heliot)
اوقات نماز Le Gouffre
اوقات نماز Le Dos d’Âne, (Le Dos d'Ane)
اوقات نماز Rivière Ziotte, (Riviere Ziotte)
اوقات نماز Morne Bel-Aire
اوقات نماز Grande Anse
اوقات نماز Bêtes Rouges, (Betes Rouges)
اوقات نماز Morne Caféière, (Morne Cafeiere)
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Potier
اوقات نماز Morne Gadet
اوقات نماز Le Belvédère, (Le Belvedere)
اوقات نماز Rivière Ferry, (Riviere Ferry)
اوقات نماز Rivière Maleville, (Riviere Maleville)
اوقات نماز Pointe Paul Thomas
اوقات نماز Ravine Parize
اوقات نماز Beausoleil
اوقات نماز Ferry
اوقات نماز Piton Grand Fond
اوقات نماز Ravine Belle Alliance
اوقات نماز Anse Ferry
اوقات نماز Habitation Bordenave
اوقات نماز Belle Hôtesse, (Belle Hotesse)
اوقات نماز Morne Vermiller
اوقات نماز Ravine Marin
اوقات نماز Ravine Cornot
اوقات نماز Petit Chêne, (Petit Chene)
اوقات نماز Plage de Leroux
اوقات نماز Morne Deville
اوقات نماز Anse Hallard
اوقات نماز Bois du Comté, (Bois du Comte)
اوقات نماز Morne Léonard, (Morne Leonard)
اوقات نماز Morne la Rate
اوقات نماز Pointe le Breton
اوقات نماز Baille-Argent
اوقات نماز Morne Cafetière, (Morne Cafetiere)
اوقات نماز Piton Baille-Argent
اوقات نماز Rivière Rouge, (Riviere Rouge)
اوقات نماز Piton
اوقات نماز Piton Baille-Argent
اوقات نماز Leroux
اوقات نماز Rivière Blanche, (Riviere Blanche)
اوقات نماز Rivière Rouge, (Riviere Rouge)
اوقات نماز La Rate
اوقات نماز Ravine Figuier
اوقات نماز Petit Chêne, (Petit Chene)
اوقات نماز Rivière Blanche, (Riviere Blanche)
اوقات نماز Rivière la Rate, (Riviere la Rate)
اوقات نماز Pointe Ferry
اوقات نماز Morne Goton
اوقات نماز Rifflet
اوقات نماز Anse de Baille-Argent
اوقات نماز Piton de Sainte-Rose
اوقات نماز Pointe Rifflet
اوقات نماز Ravine Marin
اوقات نماز Habitation Bordenave
اوقات نماز Cato