اوقات نماز Capesterre-de-Marie-Galante

GP / Guadeloupe / Capesterre-de-Marie-Galante

جهت قبله Capesterre-de-Marie-Galante

N E S W

جهت قبله Capesterre-de-Marie-Galante

°81.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Capesterre-de-Marie-Galante, Guadeloupe: °81.2 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Capesterre-de-Marie-Galante

اوقات نماز Dubois
اوقات نماز Grand Étang, (Grand Etang)
اوقات نماز Fond Jean Noël, (Fond Jean Noel)
اوقات نماز Fruitier
اوقات نماز Fond Moudat
اوقات نماز Mare Gros Jean
اوقات نماز Robertine
اوقات نماز Le Grand Jean Bart
اوقات نماز Sehouie
اوقات نماز Rabrun
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Fond Girard
اوقات نماز Dujardin
اوقات نماز Nesmond
اوقات نماز Vital
اوقات نماز Renaud
اوقات نماز Mare Caraïbe, (Mare Caraibe)
اوقات نماز Grand Fond
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Les Balisiers
اوقات نماز Archange
اوقات نماز Beauséjour, (Beausejour)
اوقات نماز Les Balisiers
اوقات نماز Fond Balata
اوقات نماز Fond Bleu
اوقات نماز Ravine Sardé, (Ravine Sarde)
اوقات نماز Basile
اوقات نماز Héloin, (Heloin)
اوقات نماز Bézard, (Bezard)
اوقات نماز Morne Wack
اوقات نماز Tacy
اوقات نماز Ravine Pois
اوقات نماز Fond Mombin
اوقات نماز Dépot, (Depot)
اوقات نماز Désiré, (Desire)
اوقات نماز Trou Poirier
اوقات نماز Garcin
اوقات نماز Grand Case
اوقات نماز Girard
اوقات نماز Jean-Baptiste
اوقات نماز Ravine Débarcadère, (Ravine Debarcadere)
اوقات نماز Le Haut du Morne des Pères, (Le Haut du Morne des Peres)
اوقات نماز Grand Étang, (Grand Etang)
اوقات نماز Bontemps Rameau
اوقات نماز Bois Joli
اوقات نماز L’Étang, (L'Etang)
اوقات نماز Moisan
اوقات نماز Ravine Grand Canot
اوقات نماز Sardé, (Sarde)
اوقات نماز Gay
اوقات نماز Morne des Pères, (Morne des Peres)
اوقات نماز Fond Fruit à Pain, (Fond Fruit a Pain)
اوقات نماز Mare Grand Trou
اوقات نماز Mare Parlouis
اوقات نماز Valentin
اوقات نماز Fond Ledain
اوقات نماز Morne Bel-Air
اوقات نماز Fond Bambou
اوقات نماز Morne Coucou
اوقات نماز Le Trou Comblé, (Le Trou Comble)
اوقات نماز Vergé, (Verge)
اوقات نماز Morne Sablière, (Morne Sabliere)
اوقات نماز Fond Bleu
اوقات نماز La Montagne
اوقات نماز Grand Beauséjour, (Grand Beausejour)
اوقات نماز Jacquelot
اوقات نماز Ballet
اوقات نماز Morne la Vierge
اوقات نماز Fond Crabier
اوقات نماز Nal
اوقات نماز Fond Savalle
اوقات نماز Fond Manet
اوقات نماز Bigotte
اوقات نماز L’Étang Noir, (L'Etang Noir)
اوقات نماز Mare du Robert
اوقات نماز Fond Bambou
اوقات نماز Fond Lapin
اوقات نماز Fond Zombi
اوقات نماز Anse de la Capesterre
اوقات نماز Morancy
اوقات نماز Boulogne
اوقات نماز Fond Basile
اوقات نماز Fond Lambert
اوقات نماز Morne Béatrice, (Morne Beatrice)
اوقات نماز Cabanice
اوقات نماز Benoît, (Benoit)
اوقات نماز Petite Place
اوقات نماز Zombi
اوقات نماز Coulée Ballot, (Coulee Ballot)
اوقات نماز Trou Pot-de-Chambre
اوقات نماز L’Étang Agouty, (L'Etang Agouty)
اوقات نماز Calebassier
اوقات نماز Sainte-Croix
اوقات نماز Vidon
اوقات نماز Ravine des Caps
اوقات نماز Catherinette
اوقات نماز Mare de Madame Michel
اوقات نماز Pierre Claire
اوقات نماز Celery
اوقات نماز Pavillon