اوقات نماز Bouillante

GP / Guadeloupe / Bouillante

جهت قبله Bouillante

N E S W

جهت قبله Bouillante

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bouillante, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bouillante

اوقات نماز La Source
اوقات نماز Ravine Paulin
اوقات نماز Petite Rivière, (Petite Riviere)
اوقات نماز Rollier
اوقات نماز Courbaril
اوقات نماز Bouillante
اوقات نماز Village
اوقات نماز Rivière de Bouillante, (Riviere de Bouillante)
اوقات نماز Dos Marsolle
اوقات نماز Vanier
اوقات نماز Anse Marsolle
اوقات نماز Anse de Bouillante
اوقات نماز Grand Morne
اوقات نماز Falaise
اوقات نماز Pointe Marsolle
اوقات نماز Cocagne
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Ravine Grosse Barbe
اوقات نماز Fébos, (Febos)
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Plateau
اوقات نماز Pointe de l’Ermitage, (Pointe de l'Ermitage)
اوقات نماز Morne Lézard, (Morne Lezard)
اوقات نماز Descoudes
اوقات نماز Loquet
اوقات نماز Bon Air
اوقات نماز Pointe à Lézard, (Pointe a Lezard)
اوقات نماز Morne Machette
اوقات نماز Ravine Descoudes
اوقات نماز Ravine Bois l’Îlet, (Ravine Bois l'Ilet)
اوقات نماز Muscade
اوقات نماز Ravine Bellevue
اوقات نماز Pointe Machette
اوقات نماز Anse Machette
اوقات نماز Anse Le Tourneaux
اوقات نماز Anse à Lézard, (Anse a Lezard)
اوقات نماز Pointe à Sel, (Pointe a Sel)
اوقات نماز Habitation Déravin, (Habitation Deravin)
اوقات نماز Ravine du Marquis
اوقات نماز Pagesy
اوقات نماز Bain de Curé, (Bain de Cure)
اوقات نماز Canal Desmarais
اوقات نماز Ricard
اوقات نماز Rivière Celleron, (Riviere Celleron)
اوقات نماز Douënel, (Douenel)
اوقات نماز Anse à Sable, (Anse a Sable)
اوقات نماز Pointe du Marquis
اوقات نماز Pigeon
اوقات نماز Pointe à l’Abbé, (Pointe a l'Abbe)
اوقات نماز Massieux
اوقات نماز Bouvier
اوقات نماز Morne Michot
اوقات نماز Bourbier
اوقات نماز Morne Piton
اوقات نماز Poirier
اوقات نماز Ravine Bourrique
اوقات نماز Anse de Pigeon
اوقات نماز Coton
اوقات نماز Anse à Thomas, (Anse a Thomas)
اوقات نماز Thomas
اوقات نماز Ravine Concession
اوقات نماز Rivière Bourceau, (Riviere Bourceau)
اوقات نماز Anse à Cardonnet, (Anse a Cardonnet)
اوقات نماز Ravine à la Cure, (Ravine a la Cure)
اوقات نماز Hoguet
اوقات نماز La Tortue
اوقات نماز Le Marquis
اوقات نماز Morne Palmiste
اوقات نماز Pointe Pigeon
اوقات نماز Trou à Diable, (Trou a Diable)
اوقات نماز Pointe Joubert
اوقات نماز Caféière, (Cafeiere)
اوقات نماز Le Gapie
اوقات نماز Birloton
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Crête Grigne au Vent, (Crete Grigne au Vent)
اوقات نماز Habitation Thomas
اوقات نماز Fromager
اوقات نماز Boucan le Marquis
اوقات نماز Forêt Ricard, (Foret Ricard)
اوقات نماز Bord de Mer
اوقات نماز La Lise
اوقات نماز Crête des Bois, (Crete des Bois)
اوقات نماز Matone
اوقات نماز Faux Piton de Bouillante
اوقات نماز Boucan Grigne au Vent
اوقات نماز Ravine du Dépôt, (Ravine du Depot)
اوقات نماز Rivière Espérance, (Riviere Esperance)
اوقات نماز Morne Rézi, (Morne Rezi)
اوقات نماز Beau Bois
اوقات نماز Anse du Dépôt, (Anse du Depot)
اوقات نماز Rivière de Bois Malher, (Riviere de Bois Malher)
اوقات نماز Le Cadet
اوقات نماز Rivière Lostau, (Riviere Lostau)
اوقات نماز Coreil
اوقات نماز Morne Surelle
اوقات نماز Matouba
اوقات نماز Crête de Village, (Crete de Village)
اوقات نماز Bois Malher
اوقات نماز Duprat