اوقات نماز Basse-Terre

GP / Guadeloupe / Basse-Terre

جهت قبله Basse-Terre

N E S W

جهت قبله Basse-Terre

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Basse-Terre, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Basse-Terre

اوقات نماز Devilet
اوقات نماز Gommier
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Champfleury
اوقات نماز Azincourt
اوقات نماز Dugommier
اوقات نماز La Brigade
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Ravine Borine
اوقات نماز Ravine Caco
اوقات نماز Morne Boucanier
اوقات نماز Petit Paris
اوقات نماز Denisse
اوقات نماز Morne à Vaches, (Morne a Vaches)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Guillard
اوقات نماز Cité Lignières, (Cite Lignieres)
اوقات نماز Ravine des Bains Jaunes
اوقات نماز Plateau du Gommier
اوقات نماز Saint-Phy
اوقات نماز Morne la Class
اوقات نماز Bout Morne
اوقات نماز Ravine Gaudry
اوقات نماز Belost
اوقات نماز Pères Blancs, (Peres Blancs)
اوقات نماز Gillardin
اوقات نماز Parnasse
اوقات نماز La Coulisse
اوقات نماز Rivière Dugommier, (Riviere Dugommier)
اوقات نماز Bougenot
اوقات نماز Campry
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Versailles
اوقات نماز Dos d’Âne, (Dos d'Ane)
اوقات نماز Cité Chaulet, (Cite Chaulet)
اوقات نماز Circonvallation
اوقات نماز Mont Gobelin
اوقات نماز Robert
اوقات نماز Choisy
اوقات نماز Morin
اوقات نماز Grande Savane
اوقات نماز Bois Perdu
اوقات نماز Caserne Orléans, (Caserne Orleans)
اوقات نماز Ravine Duchesne
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Mouzingue
اوقات نماز La Diotte
اوقات نماز Morne Cadet
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Liard
اوقات نماز Gros Acajou
اوقات نماز Champ d’Arbaud, (Champ d'Arbaud)
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Petite Fontaine
اوقات نماز Morne Chaulet
اوقات نماز Morne Grande Voûte, (Morne Grande Voute)
اوقات نماز Ravine du Lion
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Val Kanaërs, (Val Kanaers)
اوقات نماز Ravine l’Îlet, (Ravine l'Ilet)
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Plateau du Palmiste
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Bois Raimbault
اوقات نماز Morne Table
اوقات نماز Gallard
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Comon
اوقات نماز Canal Lepelletier
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Canal Lepelletier
اوقات نماز Baillif
اوقات نماز Vent Soufflé, (Vent Souffle)
اوقات نماز Morne Désiré, (Morne Desire)
اوقات نماز La Rue Maillan
اوقات نماز Ravine des Corsaires
اوقات نماز Monts Caraïbes, (Monts Caraibes)
اوقات نماز Dain
اوقات نماز Pointe à Soldat, (Pointe a Soldat)
اوقات نماز Fond Cabre
اوقات نماز Bisdary
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Le Carmel
اوقات نماز Ravine Désolée, (Ravine Desolee)
اوقات نماز Pointe Mazarin
اوقات نماز Gourbeyre
اوقات نماز Sur le Morne
اوقات نماز Beau Soleil
اوقات نماز Pointe des Pères, (Pointe des Peres)
اوقات نماز Pintade
اوقات نماز Anse Petite Fontaine
اوقات نماز Bovis
اوقات نماز Morne Houel
اوقات نماز Rivière du Baillif, (Riviere du Baillif)
اوقات نماز Les Fossés, (Les Fosses)