اوقات نماز Baillif

GP / Guadeloupe / Baillif

جهت قبله Baillif

N E S W

جهت قبله Baillif

°80.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Baillif, Guadeloupe: °80.8 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baillif

اوقات نماز Sevray
اوقات نماز Grand’Croix, (Grand'Croix)
اوقات نماز Desmarais
اوقات نماز Azincourt
اوقات نماز La Brigade
اوقات نماز Bagatelle
اوقات نماز Ravine Borine
اوقات نماز Petit Paris
اوقات نماز Morne à Vaches, (Morne a Vaches)
اوقات نماز Ravine Espérance, (Ravine Esperance)
اوقات نماز Guillard
اوقات نماز Cité Lignières, (Cite Lignieres)
اوقات نماز Saint-Phy
اوقات نماز Belost
اوقات نماز Grand’Rivière, (Grand'Riviere)
اوقات نماز Les Écores, (Les Ecores)
اوقات نماز Pères Blancs, (Peres Blancs)
اوقات نماز La Coulisse
اوقات نماز Rivière Dugommier, (Riviere Dugommier)
اوقات نماز Bougenot
اوقات نماز Petit Canal
اوقات نماز Campry
اوقات نماز Bellevue
اوقات نماز Versailles
اوقات نماز Cité Chaulet, (Cite Chaulet)
اوقات نماز Circonvallation
اوقات نماز Choisy
اوقات نماز Morin
اوقات نماز Cousinière, (Cousiniere)
اوقات نماز Val de l’Orge, (Val de l'Orge)
اوقات نماز Caserne Orléans, (Caserne Orleans)
اوقات نماز Habitation Ride
اوقات نماز Ravine Duchesne
اوقات نماز L’Îlet, (L'Ilet)
اوقات نماز Grand Canal
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز La Diotte
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Blanchet
اوقات نماز Plage de Rocroy
اوقات نماز Ravine de Rocroy
اوقات نماز Champ d’Arbaud, (Champ d'Arbaud)
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Anse du Val de l’Orge, (Anse du Val de l'Orge)
اوقات نماز Morne Chaulet
اوقات نماز Ravine du Lion
اوقات نماز Ravine Blanche
اوقات نماز Le Tuf
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Beauvallon
اوقات نماز Bois Raimbault
اوقات نماز Morne Table
اوقات نماز Gallard
اوقات نماز Toto
اوقات نماز Comon
اوقات نماز Canal Lepelletier
اوقات نماز Mont Bazin
اوقات نماز Canal Lepelletier
اوقات نماز Baillif
اوقات نماز La Rue Maillan
اوقات نماز Ravine des Corsaires
اوقات نماز Dain
اوقات نماز Fond Cabre
اوقات نماز Bisdary
اوقات نماز Rivière des Pères, (Riviere des Peres)
اوقات نماز Le Carmel
اوقات نماز Ravine Désolée, (Ravine Desolee)
اوقات نماز Sur le Morne
اوقات نماز Pointe des Pères, (Pointe des Peres)
اوقات نماز Pintade
اوقات نماز Bovis
اوقات نماز Pointe du Corps de Garde
اوقات نماز Morne Houel
اوقات نماز Rivière du Baillif, (Riviere du Baillif)
اوقات نماز Cité Ducharmoy, (Cite Ducharmoy)
اوقات نماز Cascade Kalinago
اوقات نماز Cité Zanella, (Cite Zanella)
اوقات نماز Camp Jacob
اوقات نماز Morne Mabouya
اوقات نماز Rézé, (Reze)
اوقات نماز Saint-François, (Saint-Francois)
اوقات نماز Saint-Charles
اوقات نماز Rivière aux Herbes, (Riviere aux Herbes)
اوقات نماز Basse-Terre
اوقات نماز Grand Camp
اوقات نماز Ravine Giromon
اوقات نماز Saint-Jean
اوقات نماز Le Galion
اوقات نماز La Rue Maillan
اوقات نماز Bouvier
اوقات نماز Ravine Rivon
اوقات نماز Rivière Sens, (Riviere Sens)
اوقات نماز Rivière du Plessis, (Riviere du Plessis)
اوقات نماز Valeau
اوقات نماز Roussel
اوقات نماز Vanibel
اوقات نماز Ravine Roche
اوقات نماز Montéran, (Monteran)
اوقات نماز Ravine aux Avocats
اوقات نماز Ravine Rouge