اوقات نماز Anse-Bertrand

GP / Guadeloupe / Anse-Bertrand

جهت قبله Anse-Bertrand

N E S W

جهت قبله Anse-Bertrand

°80.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Anse-Bertrand, Guadeloupe: °80.9 :جهت قطب نما °66.2 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Anse-Bertrand

اوقات نماز Macaille
اوقات نماز Mahaudière, (Mahaudiere)
اوقات نماز Le Mercier
اوقات نماز Falaque
اوقات نماز Anse-Bertrand
اوقات نماز Pavillot
اوقات نماز Sans Fenêtre, (Sans Fenetre)
اوقات نماز Senneville
اوقات نماز Bellevue Rouillère, (Bellevue Rouillere)
اوقات نماز La Chapelle
اوقات نماز Anse de la Petite Chapelle
اوقات نماز Ravine Sablée, (Ravine Sablee)
اوقات نماز Pointe Sable
اوقات نماز Pavillot
اوقات نماز Ravine Beauvoisin
اوقات نماز Jean-Jean
اوقات نماز Mahaudière, (Mahaudiere)
اوقات نماز Beaufond
اوقات نماز La Joyeuse
اوقات نماز Blonzac
اوقات نماز Anse Caraïbes, (Anse Caraibes)
اوقات نماز Les Caraïbes, (Les Caraibes)
اوقات نماز Ravine Bébian, (Ravine Bebian)
اوقات نماز Ravine Saragotte
اوقات نماز Pointe de l’Anse Bertrand, (Pointe de l'Anse Bertrand)
اوقات نماز Pointe de la Petite Vigie
اوقات نماز Mon Trésor, (Mon Tresor)
اوقات نماز Paul Aubin
اوقات نماز Anse Laborde
اوقات نماز Beauvoisin
اوقات نماز Pointe Laborde
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Pierre Ferraye
اوقات نماز Anse à Burgaut, (Anse a Burgaut)
اوقات نماز Pointe Boquet
اوقات نماز Dérangement, (Derangement)
اوقات نماز Ravine Cassis
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Anse Colas
اوقات نماز Pré Cassis, (Pre Cassis)
اوقات نماز Gros Morne
اوقات نماز Goguette
اوقات نماز Ravine du Chêne, (Ravine du Chene)
اوقات نماز Bétin, (Betin)
اوقات نماز Saragotte
اوقات نماز Monroc
اوقات نماز Pointe Castalia
اوقات نماز Ravine Cangoulou
اوقات نماز Anse Fontaine
اوقات نماز La Berthaudière, (La Berthaudiere)
اوقات نماز Coquenda
اوقات نماز Anse Castalia
اوقات نماز Ravine Guéry, (Ravine Guery)
اوقات نماز Guéry, (Guery)
اوقات نماز Yaya
اوقات نماز Espérance, (Esperance)
اوقات نماز Pointe de la Fontaine
اوقات نماز Mare Baignet
اوقات نماز Ravine Cangoulou
اوقات نماز Les Trois Vaches
اوقات نماز Bétin, (Betin)
اوقات نماز Pré Cassis, (Pre Cassis)
اوقات نماز Ravine Cassis
اوقات نماز Bébian, (Bebian)
اوقات نماز Anse Bertrand
اوقات نماز Monroc
اوقات نماز Pressec
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Goguette
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Combret
اوقات نماز Pointe Montillon
اوقات نماز Molière, (Moliere)
اوقات نماز Anse Montillon
اوقات نماز Montalègre, (Montalegre)
اوقات نماز Lafont-Gouttière, (Lafont-Gouttiere)
اوقات نماز Pointe Bois Chandelle
اوقات نماز Les Sept Mares
اوقات نماز Massioux
اوقات نماز Pointe Roujol
اوقات نماز Saint-Pierre
اوقات نماز Pointe Plate
اوقات نماز Saint-Jacques
اوقات نماز Espérance, (Esperance)
اوقات نماز Lafont
اوقات نماز Anse Lavolvaine
اوقات نماز Paul Aubin
اوقات نماز Saragotte
اوقات نماز Falaise Bois Chandelle
اوقات نماز Haut de la Montagne
اوقات نماز Pointe du Glacis
اوقات نماز Blonzac
اوقات نماز Montagne Vercinot
اوقات نماز Ravine du Chêne, (Ravine du Chene)
اوقات نماز Pointe Percée, (Pointe Percee)
اوقات نماز Montagne Vercinot
اوقات نماز Combret
اوقات نماز Ravine Saragotte