اوقات نماز Qeqertalik

GL / Qeqertalik / Qeqertalik

جهت قبله Qeqertalik

N E S W

جهت قبله Qeqertalik

°113 :جهت قطب نما
جهت قبله Qeqertalik, Qeqertalik: °113 :جهت قطب نما °79.5 :جهت واقعی °133.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qeqertalik

اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Transitøen, (Transitoen)
اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Tørveø, (Torveo)
اوقات نماز Tasiusaq
اوقات نماز Tupilak
اوقات نماز Nûgârssûp Nûa, (Nugarssup Nua)
اوقات نماز Anartalik
اوقات نماز Aasiaat
اوقات نماز Tasiusaq
اوقات نماز Kajoq
اوقات نماز Angisoq