اوقات نماز Upernavik Kommune

GL / 03 / Upernavik Kommune

جهت قبله Upernavik Kommune

N E S W

جهت قبله Upernavik Kommune

°120.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Upernavik Kommune, 03: °120.9 :جهت قطب نما °82.1 :جهت واقعی °138.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Upernavik Kommune, Upernavik, Upernavik District, Upernaviup Kommunia, Upernivik Distrikt