اوقات نماز Qasigiannguit Kommune

GL / 03 / Qasigiannguit Kommune

جهت قبله Qasigiannguit Kommune

N E S W

جهت قبله Qasigiannguit Kommune

°114.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Qasigiannguit Kommune, 03: °114.7 :جهت قطب نما °82.1 :جهت واقعی °132.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qasigiannguit Kommune, Christianshaab District, Christianshab, Christianshab District, Christianshåb, Christianshåb District, K'asigianguit Kommune, K'asigiánguit Kommûne, Qasigianguit, Qasigiannguit, Qasigiannguit Kommuniat, Qasigiánguit