اوقات نماز Paamiut Kommuniat

GL / 03 / Paamiut Kommuniat

جهت قبله Paamiut Kommuniat

N E S W

جهت قبله Paamiut Kommuniat

°106.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Paamiut Kommuniat, 03: °106.8 :جهت قطب نما °80.6 :جهت واقعی °126.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Paamiut Kommuniat, Frederikshaab Distrikt, Frederikshab, Frederikshab District, Frederikshåb, Frederikshåb District, Paamiut, Paamiut Kommune, Pamiut, Pâmiut