اوقات نماز Maniitsoq Kommune

GL / 03 / Maniitsoq Kommune

جهت قبله Maniitsoq Kommune

N E S W

جهت قبله Maniitsoq Kommune

°109.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Maniitsoq Kommune, 03: °109.5 :جهت قطب نما °79.4 :جهت واقعی °130.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Maniitsoq Kommune, Maniitsoq, Maniitsup Kommunia, Manitsoq, Manîtsoq, Sukkertoppen, Sukkertoppen District

اوقات نماز Avalerqup Taserssua
اوقات نماز Tupertalik