اوقات نماز Upper West Region

GH / Upper West / Upper West Region

جهت قبله Upper West Region

N E S W

جهت قبله Upper West Region

°72.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Upper West Region, Upper West: °72.8 :جهت قطب نما °69.3 :جهت واقعی °13.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Upper West Region, Upper Region, Upper West, bugseobu ju, 북서부 주

اوقات نماز Kojoperi
اوقات نماز Chala