اوقات نماز Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare

GE / Samegrelo and Zemo Svaneti / Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare

جهت قبله Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare

N E S W

جهت قبله Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare

°179.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare, Samegrelo and Zemo Svaneti: °179.7 :جهت قطب نما °186.1 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare, Samegrelo and Zemo Svaneti, Samegrelo-Zemo Svanet'i, Samegrelo-Zemo Svanet'is Mkhare, Samegrelo-Zemo Svaneti, Samegrelo-Zemo Svanet’i, Samegrelo-Zemo Svanet’is Mkhare, samegeulellojemoseubaneti ju, სამეგრელო–ზემო სვანეთი, 사메그렐로제모스바네티 주

اوقات نماز Gora Paparish-Suki
اوقات نماز Gora Golash
اوقات نماز Skuri
اوقات نماز Sk’uri, (Sk'uri)
اوقات نماز Gora Chkhindi Gulya
اوقات نماز Tsin-Tskali