اوقات نماز Abasha

جهت قبله Abasha

N E S W

جهت قبله Abasha

°179.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Abasha, Samegrelo and Zemo Svaneti: °179.9 :جهت قطب نما °186.2 :جهت واقعی °1-6.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Abasha, Abashis Raioni, Abashskiy Rayon

اوقات نماز Didi-Kvatana
اوقات نماز Norio
اوقات نماز Meore Ets’eri, (Meore Ets'eri)
اوقات نماز Patara-Kvatana
اوقات نماز Abasha
اوقات نماز Negakhashi
اوقات نماز Saskoshtario
اوقات نماز Sabokuchao
اوقات نماز Naesak’ao, (Naesak'ao)
اوقات نماز Abashisp’iri, (Abashisp'iri)
اوقات نماز Gamoghma K’odori, (Gamoghma K'odori)
اوقات نماز Noghela
اوقات نماز P’irveli Ets’eri, (P'irveli Ets'eri)
اوقات نماز Sujuna
اوقات نماز Ganatlebiskari
اوقات نماز Bulvani
اوقات نماز Tsilori
اوقات نماز Gamoghma Zanati
اوقات نماز Sagvazavo
اوقات نماز Gulukheti