اوقات نماز K’alak’i Chiat’ura

GE / Imereti / K’alak’i Chiat’ura

جهت قبله K’alak’i Chiat’ura

N E S W

جهت قبله K’alak’i Chiat’ura

°182.5 :جهت قطب نما
جهت قبله K’alak’i Chiat’ura, Imereti: °182.5 :جهت قطب نما °188.9 :جهت واقعی °1-6.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

K’alak’i Chiat’ura, K'alak'i Chiat'ura, Chiat'ura, Chiatura, Chiatura Municipality

اوقات نماز Chalovani
اوقات نماز Saliet’i, (Saliet'i)
اوقات نماز Tsinsop’eli, (Tsinsop'eli)
اوقات نماز Navardzeti
اوقات نماز Kats’khi, (Kats'khi)
اوقات نماز Zeda-Rgani
اوقات نماز Rgani
اوقات نماز Sark’velt’ubani, (Sark'velt'ubani)
اوقات نماز Chiat’ura, (Chiat'ura)
اوقات نماز Sarkveletubani
اوقات نماز Skindori
اوقات نماز Perevisa
اوقات نماز Bunikauri