اوقات نماز Tafunsak Municipality

FM / Kosrae / Tafunsak Municipality

جهت قبله Tafunsak Municipality

N E S W

جهت قبله Tafunsak Municipality

°290.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Tafunsak Municipality, Kosrae: °290.7 :جهت قطب نما °297.8 :جهت واقعی °1-7.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tafunsak Municipality, Tahfuhnsahk

اوقات نماز Kosrae Island
اوقات نماز Incomplete Lagoon Complex
اوقات نماز NW Nauru Tectonic Basin
اوقات نماز Putuk
اوقات نماز Kosrae Fringing and Barrier Reefs Awash
اوقات نماز Okat River
اوقات نماز Rainforest Covered Island
اوقات نماز NE W and S Coasts Fringing Mangrove Swamps
اوقات نماز Tepat
اوقات نماز Finol Okat
اوقات نماز Slipways
اوقات نماز Mutunyal
اوقات نماز Airport Causeway and Bridge
اوقات نماز Finol Putuk
اوقات نماز Pelusrik
اوقات نماز Okat Harbor
اوقات نماز Blasted Boat Channel
اوقات نماز Port and Airport Island
اوقات نماز Melo River
اوقات نماز Pukusruk
اوقات نماز Srupunyot
اوقات نماز Yela River
اوقات نماز Finol Finkol
اوقات نماز Central W-E Okat-Lelu Valley
اوقات نماز Mertens
اوقات نماز Mertens
اوقات نماز Melo River
اوقات نماز Sialat River
اوقات نماز Pelusrik
اوقات نماز Kiul
اوقات نماز Central W-E Okat-Lelu Valley
اوقات نماز Sialat
اوقات نماز Kiul Northwest Reef
اوقات نماز Tafunsak
اوقات نماز Tafunsak Village
اوقات نماز Mutunte River
اوقات نماز Finfukul
اوقات نماز Okat Channel
اوقات نماز Mutunte
اوقات نماز Finol Mutunte
اوقات نماز Tofol Village
اوقات نماز Finol Mutunte
اوقات نماز Okat River
اوقات نماز Yoal
اوقات نماز Yekula
اوقات نماز Yoal
اوقات نماز Finol Mutunte
اوقات نماز Tofol Village
اوقات نماز Finfoko
اوقات نماز Kosrae Island
اوقات نماز Finol Okat
اوقات نماز Incomplete Lagoon Complex
اوقات نماز NW Nauru Tectonic Basin
اوقات نماز Wiya
اوقات نماز Malsu
اوقات نماز Kosrae Fringing and Barrier Reefs Awash
اوقات نماز Putuk
اوقات نماز Central W-E Okat-Lelu Valley
اوقات نماز Rainforest Covered Island
اوقات نماز Yela River
اوقات نماز Tepat
اوقات نماز NE W and S Coasts Fringing Mangrove Swamps
اوقات نماز Malsu
اوقات نماز Malsu
اوقات نماز Malsu
اوقات نماز Mutunte River
اوقات نماز Mutunyal
اوقات نماز Okat Harbor
اوقات نماز Finol Putuk
اوقات نماز Malsu North Reef
اوقات نماز Wiya
اوقات نماز Srupunyot
اوقات نماز Mutunte
اوقات نماز Melo River
اوقات نماز Finfoko
اوقات نماز Slipways
اوقات نماز Port Berard
اوقات نماز Yekula
اوقات نماز Malsu North Reef
اوقات نماز Mutunte River
اوقات نماز Srupunyot
اوقات نماز Airport Causeway and Bridge
اوقات نماز Yela Boat Channel
اوقات نماز Port and Airport Island
اوقات نماز Tafunsak
اوقات نماز Tafunsak Village
اوقات نماز NE W and S Coasts Fringing Mangrove Swamps
اوقات نماز Port Berard
اوقات نماز Finol Putuk
اوقات نماز Rainforest Covered Island
اوقات نماز Mutunte
اوقات نماز Pukusruk
اوقات نماز Blasted Boat Channel
اوقات نماز Kosrae Fringing and Barrier Reefs Awash
اوقات نماز Okat Channel
اوقات نماز Finfukul
اوقات نماز NW Nauru Tectonic Basin
اوقات نماز Sialat River
اوقات نماز Tafunsak
اوقات نماز Tafunsak Village