اوقات نماز Ra Province

FJ / Western / Ra Province

جهت قبله Ra Province

N E S W

جهت قبله Ra Province

°270.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Ra Province, Western: °270.5 :جهت قطب نما °282.7 :جهت واقعی °1-12.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ra Province

اوقات نماز Nabalabala
اوقات نماز Nanima Creek
اوقات نماز Waindrandra
اوقات نماز Nubulevu Creek
اوقات نماز Motukinabua Creek
اوقات نماز Numbulevu
اوقات نماز Naisesenibua Creek
اوقات نماز Nativi
اوقات نماز Nasovuni Creek
اوقات نماز Mataveikai
اوقات نماز Vunisea
اوقات نماز Bua Creek
اوقات نماز Uluisaivou
اوقات نماز Sovusovu Creek
اوقات نماز Qaqa Settlement
اوقات نماز Naqanaqa Creek
اوقات نماز Roma Settlement
اوقات نماز Wailokaloka Creek
اوقات نماز Tavuni
اوقات نماز Namatadavui Creek
اوقات نماز Naqali Creek
اوقات نماز Vaindunarea Creek
اوقات نماز Vavituka Creek
اوقات نماز Batinivatu
اوقات نماز Natadevo Creek
اوقات نماز Baibai Creek
اوقات نماز Navunidawa Creek
اوقات نماز Waibuca Creek
اوقات نماز Taina Settlement
اوقات نماز Visa Creek
اوقات نماز Nakorobilo Creek
اوقات نماز Namasesevu Creek
اوقات نماز Vosokinavuaka Creek
اوقات نماز Nasolimai Creek
اوقات نماز Karaba Creek
اوقات نماز Lovoni Creek