اوقات نماز Nandronga and Navosa Province

FJ / Western / Nandronga and Navosa Province

جهت قبله Nandronga and Navosa Province

N E S W

جهت قبله Nandronga and Navosa Province

°269.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Nandronga and Navosa Province, Western: °269.9 :جهت قطب نما °282.1 :جهت واقعی °1-12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nandronga and Navosa Province, Nadroga-Navosa

اوقات نماز Navulavulawesi Creek
اوقات نماز Tawatawarau
اوقات نماز Korolagituvi
اوقات نماز Naniudamu Creek
اوقات نماز Nataulawa
اوقات نماز Qalilevu Creek
اوقات نماز Nasuwere Creek
اوقات نماز Nabobo Creek
اوقات نماز Koronavele Creek
اوقات نماز Naveyagolailai Creek
اوقات نماز Narara Creek
اوقات نماز Vunaqoru
اوقات نماز Langgara Creek
اوقات نماز Salawa Creek
اوقات نماز Marakunavicabe Creek
اوقات نماز Qalinibe Creek
اوقات نماز Yalavou Road
اوقات نماز Marakunavicabe
اوقات نماز Sautambu
اوقات نماز Vunavayo Creek
اوقات نماز Tamburi Creek
اوقات نماز Yalasa Creek
اوقات نماز Yalavou
اوقات نماز Qaraqara Creek
اوقات نماز Yarolevu Creek
اوقات نماز Vunagoru Creek
اوقات نماز Salota Creek
اوقات نماز Naveyago
اوقات نماز Natawa Creek
اوقات نماز Yasiyasi Creek
اوقات نماز Waisaloto Creek
اوقات نماز Uru Creek
اوقات نماز Qalisawene Creek
اوقات نماز Vikala Creek
اوقات نماز Yalavou Creek
اوقات نماز Laselase Creek
اوقات نماز Nalebaleba
اوقات نماز Nasautabu
اوقات نماز Lania Creek