اوقات نماز Rotuma

FJ / Rotuma / Rotuma

جهت قبله Rotuma

N E S W

جهت قبله Rotuma

°277.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rotuma, Rotuma: °277.3 :جهت قطب نما °288.3 :جهت واقعی °1-11 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rotuma, RTA

اوقات نماز Solmaja
اوقات نماز Solpipi
اوقات نماز Mount Tapana
اوقات نماز Fuagfua
اوقات نماز Luhifau
اوقات نماز Lulhafau
اوقات نماز Ana Beach
اوقات نماز Mount Uapa
اوقات نماز Mount Paho
اوقات نماز Solalete
اوقات نماز Feavairere
اوقات نماز Solmefu
اوقات نماز Tuakoi
اوقات نماز Saolei
اوقات نماز Raksa’a, (Raksa'a)
اوقات نماز Aro
اوقات نماز Tuakoi Point
اوقات نماز Aro Point
اوقات نماز Tuka’i Hill, (Tuka'i Hill)
اوقات نماز Hapmak
اوقات نماز Feavai
اوقات نماز Mount Lelepo
اوقات نماز Solhoi
اوقات نماز Tarasua Point
اوقات نماز Ahau
اوقات نماز Maka Passage
اوقات نماز Tia
اوقات نماز Tuai
اوقات نماز Lau
اوقات نماز Mount Fua
اوقات نماز Atopisi
اوقات نماز Niutoto
اوقات نماز Juju
اوقات نماز Jolmea
اوقات نماز Poiva
اوقات نماز Gaol
اوقات نماز Jumjumi
اوقات نماز Elsio
اوقات نماز Malsa’a, (Malsa'a)
اوقات نماز Tamura
اوقات نماز Leproa
اوقات نماز Katagi
اوقات نماز Samoa
اوقات نماز Haga
اوقات نماز Salvaka
اوقات نماز Mea
اوقات نماز Fua Hill
اوقات نماز Rotuma Island
اوقات نماز Solmafua
اوقات نماز Sollaje
اوقات نماز Motusa Point
اوقات نماز Saukama
اوقات نماز Hopmafau Bay
اوقات نماز Ropure Point
اوقات نماز Roupure
اوقات نماز Motusa
اوقات نماز Hafea
اوقات نماز Toga
اوقات نماز Maka Bay
اوقات نماز Haroa
اوقات نماز Solsesei
اوقات نماز Mofmanu
اوقات نماز Farema
اوقات نماز Vai
اوقات نماز Pephaua
اوقات نماز Malhaha Point
اوقات نماز Uisa Springs
اوقات نماز Solnohu Island
اوقات نماز Else’e, (Else'e)
اوقات نماز Upu
اوقات نماز Sumi
اوقات نماز Itumuta
اوقات نماز Lihava Passage
اوقات نماز Pala
اوقات نماز Solele
اوقات نماز Vaifura Springs
اوقات نماز Kelega
اوقات نماز Mafkelega Anchorage
اوقات نماز Fulia
اوقات نماز Solmara
اوقات نماز Sumi Springs
اوقات نماز Avave
اوقات نماز Keua
اوقات نماز Maftoa
اوقات نماز Savaea
اوقات نماز Afoa Bay
اوقات نماز Anmosega Point
اوقات نماز Uanheta
اوقات نماز Solhafu
اوقات نماز Sumara Point
اوقات نماز Lopo
اوقات نماز Ujia
اوقات نماز Vairama
اوقات نماز Ahai
اوقات نماز Lopta
اوقات نماز Mount Kugai
اوقات نماز Hua
اوقات نماز Fapufa
اوقات نماز Solroroa
اوقات نماز Vairama