اوقات نماز Macuata Province

FJ / Northern / Macuata Province

جهت قبله Macuata Province

N E S W

جهت قبله Macuata Province

°271.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Macuata Province, Northern: °271.9 :جهت قطب نما °283.9 :جهت واقعی °1-11.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Macuata Province, Macuata, Mathuata Province, Muthuata

اوقات نماز Ngalene
اوقات نماز Bunidaloa Creek
اوقات نماز Nasalia Settlement
اوقات نماز Nasalia Creek
اوقات نماز Kinasaca Creek
اوقات نماز Vunidoi Creek
اوقات نماز Wainiyakali Creek
اوقات نماز Wainiqia Creek
اوقات نماز Nanenikalou Creek
اوقات نماز Cibaciba Creek
اوقات نماز Naoru Creek
اوقات نماز Nacawea Creek
اوقات نماز Savutala Creek
اوقات نماز Navuaka Creek
اوقات نماز Naisonisoni
اوقات نماز Tamondua
اوقات نماز Vunimaleva
اوقات نماز Namakomako Creek
اوقات نماز Makomako Settlement
اوقات نماز Navesi Creek
اوقات نماز Vunikasaga Creek
اوقات نماز Savusavuitaga
اوقات نماز Narara Creek
اوقات نماز Nabekavu Road
اوقات نماز Matana
اوقات نماز Koroiqeqa Creek
اوقات نماز Tova Creek
اوقات نماز Makomako Road
اوقات نماز Bucalevu Road
اوقات نماز Nandangundreka
اوقات نماز Tose Creek
اوقات نماز Tovuyaro Creek
اوقات نماز Qorolekuba Creek
اوقات نماز Dramea Creek
اوقات نماز Matanivusavusa
اوقات نماز Vunimala
اوقات نماز Lalivatu Creek
اوقات نماز Korosomo Road
اوقات نماز Rereyamo
اوقات نماز Dawacere Creek
اوقات نماز Nubulevu Creek
اوقات نماز Navutavuta Creek
اوقات نماز Tatavutu Creek
اوقات نماز Gasele Creek
اوقات نماز Nakanacagi Creek
اوقات نماز Vunimali Creek
اوقات نماز Naci Creek
اوقات نماز Matanivure Creek
اوقات نماز Tabia
اوقات نماز Vunivia
اوقات نماز Naqai Creek
اوقات نماز Tagosavu Creek
اوقات نماز Vunivota Creek
اوقات نماز Batinigaka Creek
اوقات نماز Tabia Road
اوقات نماز Dodobuta Creek
اوقات نماز Matana Creek
اوقات نماز Waisasa Creek
اوقات نماز Namuka Creek
اوقات نماز Nabua Creek
اوقات نماز Waiwaqa Settlement
اوقات نماز Nacuwaqa Road