اوقات نماز Cakaudrove Province

FJ / Northern / Cakaudrove Province

جهت قبله Cakaudrove Province

N E S W

جهت قبله Cakaudrove Province

°271.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Cakaudrove Province, Northern: °271.7 :جهت قطب نما °283.7 :جهت واقعی °1-12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cakaudrove Province, Cakaudrove, Thakaundrove Province

اوقات نماز Nadrou Creek
اوقات نماز Qalulu Creek
اوقات نماز Liutabu Creek
اوقات نماز Waikoravaloa Creek
اوقات نماز Radigo Creek
اوقات نماز Vuibatini Creek
اوقات نماز Vatubuco
اوقات نماز Navuloa Creek
اوقات نماز Nalolulu Creek
اوقات نماز Mariko
اوقات نماز Vunikicu Creek
اوقات نماز Koroalau Creek
اوقات نماز Koromaya
اوقات نماز Namasivau Creek
اوقات نماز Tutuwaga Creek
اوقات نماز Wairibalawa Creek
اوقات نماز Nodrakoro Creek
اوقات نماز Weretaliga Creek
اوقات نماز Voletiwai Creek
اوقات نماز Naseyavu Creek
اوقات نماز Sagosago Creek
اوقات نماز Vuniqalulu Settlement
اوقات نماز Wairikoko Creek
اوقات نماز Sorolevu