اوقات نماز Bua Province

FJ / Northern / Bua Province

جهت قبله Bua Province

N E S W

جهت قبله Bua Province

°271.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Bua Province, Northern: °271.5 :جهت قطب نما °283.5 :جهت واقعی °1-12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bua Province, BVF

اوقات نماز Nalovosa
اوقات نماز Virimbale
اوقات نماز Navotuvotu Creek
اوقات نماز Navotuvotu
اوقات نماز Davui Creek
اوقات نماز Navotuvotulevu Creek
اوقات نماز Waiwairoa Creek
اوقات نماز Vavalagi Creek
اوقات نماز Sovuni Creek
اوقات نماز Devoilovu Creek
اوقات نماز Vatusomia Creek
اوقات نماز Naburekutu Creek
اوقات نماز Vatulimalima-i-Ra
اوقات نماز Baragana Creek
اوقات نماز Legi Creek
اوقات نماز Vunimoli Creek
اوقات نماز Vatamatau Creek
اوقات نماز Veiluqaluqa Creek
اوقات نماز Waitabulailai Creek
اوقات نماز Waitabulevu Creek
اوقات نماز Tabaqia Creek
اوقات نماز Nasea Creek
اوقات نماز Devosa Creek
اوقات نماز Nawiriwiri Creek