اوقات نماز Lau Province

FJ / Eastern / Lau Province

جهت قبله Lau Province

N E S W

جهت قبله Lau Province

°269.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Lau Province, Eastern: °269.2 :جهت قطب نما °281.6 :جهت واقعی °1-12.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lau Province, Lau

اوقات نماز Lakeba Island
اوقات نماز Rogorua Creek
اوقات نماز Tauwa Creek
اوقات نماز Nadaga Creek
اوقات نماز Naividravula Creek
اوقات نماز Nailagolago Creek
اوقات نماز Soisoimalaka Creek
اوقات نماز Cegucegu Creek
اوقات نماز Sosoitaqomaki Creek
اوقات نماز Sosobalavu Creek
اوقات نماز Soisoidra Creek
اوقات نماز Wainicago Creek
اوقات نماز Mataniqavu Creek
اوقات نماز Nautonikoso Creek
اوقات نماز Natavasa Creek
اوقات نماز Werewereni Creek
اوقات نماز Soisoi Creek
اوقات نماز Assembly of God Settlement
اوقات نماز Dakunikoro Creek
اوقات نماز Taiqaqa Creek
اوقات نماز Nakoka Creek
اوقات نماز Sosolailai Creek
اوقات نماز Genu Creek
اوقات نماز Vunimaba Creek
اوقات نماز Yadrana
اوقات نماز Nalutumate Creek
اوقات نماز Namatamata Creek
اوقات نماز Nabuitalavuvu Creek
اوقات نماز Vuvadra Creek
اوقات نماز Naiviloaloa Creek
اوقات نماز Vatusososo Creek
اوقات نماز Sosoira Creek
اوقات نماز Waima Creek
اوقات نماز Ligau Creek
اوقات نماز Muanidogo Creek
اوقات نماز Delaidamudamu 2
اوقات نماز Vakano
اوقات نماز Sakasakalo Creek
اوقات نماز Nailagolago Creek
اوقات نماز Bura Creek
اوقات نماز Vunidawa Creek
اوقات نماز Sosoitavuna Creek
اوقات نماز Naturu Point
اوقات نماز Waimalutu Creeek
اوقات نماز Yaubeka Creek
اوقات نماز Wailolo Creek
اوقات نماز Waimamaca Creek
اوقات نماز Waidamudamu Creek
اوقات نماز Colo Settlement
اوقات نماز Raviravi Creek
اوقات نماز Talule Creek
اوقات نماز Wainiyabia Creek
اوقات نماز Nakavai Creek
اوقات نماز Qaranikuka Creek
اوقات نماز Matau Creek
اوقات نماز Nasaqalau
اوقات نماز Nakai Creek
اوقات نماز Nubuni Creek
اوقات نماز Tobunigadi Creek
اوقات نماز Soisoivaga Creek
اوقات نماز Takuvuabuka Creek
اوقات نماز Wainikune Creek
اوقات نماز Dralakaka Creek
اوقات نماز Naividua Creek
اوقات نماز Levuka
اوقات نماز Logana Creek
اوقات نماز Tobu Levu Reef
اوقات نماز Nabulu Creek
اوقات نماز Matalalai Creek
اوقات نماز Vuniliqi Creek
اوقات نماز Kilikali Settlement
اوقات نماز Naleba Creek
اوقات نماز Vaga Creek
اوقات نماز Matavuralevu Reef
اوقات نماز Matavakatoga Passage
اوقات نماز Waciwaci
اوقات نماز Waitabu
اوقات نماز Tavagaolo Creek
اوقات نماز Tubou
اوقات نماز Matavura Reef
اوقات نماز Vaga Settlement
اوقات نماز Rakuta Creek
اوقات نماز Nawaka Creek
اوقات نماز Nalovu Creek
اوقات نماز Davetamudu Passage
اوقات نماز Munia Creek
اوقات نماز Beqa Creek
اوقات نماز Bulibalavu Creek
اوقات نماز Tabusue Creek
اوقات نماز Selesele Creek
اوقات نماز Sau Creek
اوقات نماز Nacokadi Creek
اوقات نماز Waimate Creek
اوقات نماز Salisali Creek
اوقات نماز Nubui Passage
اوقات نماز Waisomitu Creek
اوقات نماز Oru Beach
اوقات نماز Wainiyambia
اوقات نماز Nukunuku
اوقات نماز Sau Tabu