اوقات نماز Tailevu Province

FJ / Central / Tailevu Province

جهت قبله Tailevu Province

N E S W

جهت قبله Tailevu Province

°270 :جهت قطب نما
جهت قبله Tailevu Province, Central: °270 :جهت قطب نما °282.3 :جهت واقعی °1-12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tailevu Province

اوقات نماز Wainimokose Creek
اوقات نماز Wainicawa Creek
اوقات نماز Wairadawa Creek
اوقات نماز Wainakilu Creek
اوقات نماز Naqara Creek
اوقات نماز Naduruka Creek
اوقات نماز Waivusa Creek
اوقات نماز Wainisaca Creek
اوقات نماز Wainitevuya Creek
اوقات نماز Nawiwaivusa Road
اوقات نماز Davetalevu Settlement
اوقات نماز Vasi Feeder Road
اوقات نماز Waimalua Creek
اوقات نماز Wainadevo Creek
اوقات نماز Wainikeitinai Settlement
اوقات نماز Nadiro Creek
اوقات نماز Nasau
اوقات نماز Delaitai
اوقات نماز Wainaniu Creek
اوقات نماز Navunisole
اوقات نماز Savulevu Creek
اوقات نماز Waimaro Settlement
اوقات نماز Wainitavola Creek
اوقات نماز Naitutu
اوقات نماز Naiduki Creek
اوقات نماز Wainitarai Creek
اوقات نماز Wainidakai Creek
اوقات نماز Matanitavola Creek
اوقات نماز Waimaro River
اوقات نماز Waila Creek
اوقات نماز Nakama Creek
اوقات نماز Wainivesi River
اوقات نماز Wainiviavia Creek
اوقات نماز Naivutuvutunivakalolo Creek
اوقات نماز Wairava Creek
اوقات نماز Wainitavua Creek
اوقات نماز Naitutu-Sote Road
اوقات نماز Sote
اوقات نماز Waisisisi Creek
اوقات نماز Waisoria Creek