اوقات نماز Rewa Province

FJ / Central / Rewa Province

جهت قبله Rewa Province

N E S W

جهت قبله Rewa Province

°269.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rewa Province, Central: °269.7 :جهت قطب نما °282 :جهت واقعی °1-12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rewa Province

اوقات نماز Nadamole Creek
اوقات نماز Wainiura Creek
اوقات نماز Waimboukata Creek
اوقات نماز Waivudawa Creek
اوقات نماز Wainivalau Creek
اوقات نماز Nailagosakelo Creek
اوقات نماز Mount Rama
اوقات نماز Naikorokoro Settlement
اوقات نماز Wailoulou Creek
اوقات نماز Wainawa Settlement
اوقات نماز Naikorokoro Creek
اوقات نماز Na Vasi
اوقات نماز Nia Vakamothe
اوقات نماز Naimataga Settlement
اوقات نماز Waitaumati Creek
اوقات نماز Wainivaraqa Creek
اوقات نماز Wainamasi Creek
اوقات نماز Waibolainakautuku Creek
اوقات نماز Naimataga Creek
اوقات نماز Waidau Creek
اوقات نماز Mount Delaiwailoulou
اوقات نماز Naikorokoro Road
اوقات نماز Waiduanimanumanu Creek
اوقات نماز Tuanuga Settlement
اوقات نماز Veisari
اوقات نماز Veisari Settlement
اوقات نماز Waicolosi Creek
اوقات نماز Togalevu
اوقات نماز Wainigasau Settlement