اوقات نماز Namosi Province

FJ / Central / Namosi Province

جهت قبله Namosi Province

N E S W

جهت قبله Namosi Province

°269.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Namosi Province, Central: °269.8 :جهت قطب نما °282 :جهت واقعی °1-12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Namosi Province, Nimosi District

اوقات نماز Nathokula
اوقات نماز Vunimbau
اوقات نماز Voma
اوقات نماز Wainasama Creek
اوقات نماز Wainiburavi Creek
اوقات نماز Namosi
اوقات نماز Wailutulevu Creek
اوقات نماز Wainiveiwasi Creek
اوقات نماز Wainaqara Creek
اوقات نماز Waidainivuci Creek
اوقات نماز Wainiura Creek
اوقات نماز Vuninibituau Creek
اوقات نماز Nasigatoka
اوقات نماز Wainioka Creek
اوقات نماز Nanduruyasi
اوقات نماز Navuniivi
اوقات نماز Wainandiro Creek
اوقات نماز Wainisivo Creek
اوقات نماز Wainimatanabui Creek
اوقات نماز Wainivurumanu Creek
اوقات نماز Waidina Source
اوقات نماز Savuruku Falls
اوقات نماز Wainabama Creek
اوقات نماز Narukunibua
اوقات نماز Wainitunikadua Creek
اوقات نماز Wainiveikarawa Creek
اوقات نماز Wainikatama Creek
اوقات نماز Waibasaga Creek
اوقات نماز Wairokodra Creek
اوقات نماز Wainaye Creek
اوقات نماز Wainiveikobokobo Creek
اوقات نماز Wainamatambuli
اوقات نماز Waindalevu
اوقات نماز Wainitalekuro Creek
اوقات نماز Wainabi Falls
اوقات نماز Wainabi Creek
اوقات نماز Wainarevereve Creek