اوقات نماز Naitasiri Province

FJ / Central / Naitasiri Province

جهت قبله Naitasiri Province

N E S W

جهت قبله Naitasiri Province

°270.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Naitasiri Province, Central: °270.1 :جهت قطب نما °282.3 :جهت واقعی °1-12.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Naitasiri Province

اوقات نماز Nacau
اوقات نماز Wainamasi Creek
اوقات نماز Waibau Creek
اوقات نماز Naivucini
اوقات نماز Waiqa Creek
اوقات نماز Nakelimbale Creek
اوقات نماز Nasili Creek
اوقات نماز Nauluwai Creek
اوقات نماز Waisomo Creek
اوقات نماز Waiqa Settlement
اوقات نماز Waisa Creek
اوقات نماز Wailase Creek
اوقات نماز Wainavi Creek
اوقات نماز Waivondo Creek
اوقات نماز Wainavutoro Creek
اوقات نماز Davuki Creek
اوقات نماز Waibone Creek
اوقات نماز Naitauvoli
اوقات نماز Waimilamila Creek
اوقات نماز Vuniduba Creek
اوقات نماز Osonabukete Creek
اوقات نماز Waituvuya Creek
اوقات نماز Ravagia Creek
اوقات نماز Namo Island
اوقات نماز Savui
اوقات نماز Wailanda Creek
اوقات نماز Navumiyaro Creek
اوقات نماز Waidra Creek
اوقات نماز Waiva Creek
اوقات نماز Delailagi Creek
اوقات نماز Sokina Creek
اوقات نماز Wairawarawa Creek
اوقات نماز Wailoaloa
اوقات نماز Waimbuthambutha
اوقات نماز Wainambualevu Creek
اوقات نماز Waitambua Creek
اوقات نماز Vuninuqa Creek
اوقات نماز Saumakia
اوقات نماز Vutia
اوقات نماز Waimalua Settlement
اوقات نماز Sawalevu Creek
اوقات نماز Nairukuruku
اوقات نماز Wainaka Creek
اوقات نماز Navuniyasi
اوقات نماز Wainikovu Creek
اوقات نماز Taulevu
اوقات نماز Namirimiri Settlement
اوقات نماز Waidalevu Creek
اوقات نماز Wainibaca Creek
اوقات نماز Tai Settlement
اوقات نماز Taulevu
اوقات نماز Mataibau
اوقات نماز Wainavau Settlement
اوقات نماز Nubinibeka Creek
اوقات نماز Nabualevu Creek