اوقات نماز Nummi-Pusula

FI / Central Finland / Nummi-Pusula

جهت قبله Nummi-Pusula

N E S W

جهت قبله Nummi-Pusula

°149.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Nummi-Pusula, Central Finland: °149.2 :جهت قطب نما °156.9 :جهت واقعی °1-7.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nummi-Pusula, Nummi, Nummis, Pusula

اوقات نماز Jättölä, (Jaettoelae)
اوقات نماز Huhti
اوقات نماز Lammassaari
اوقات نماز Varttila
اوقات نماز Hyvelä, (Hyvelae)
اوقات نماز Oinola
اوقات نماز Mommola
اوقات نماز Pitkäjärvi, (Pitkajarvi)
اوقات نماز Nummi
اوقات نماز Hyvelä, (Hyvelae)
اوقات نماز Oinola
اوقات نماز Sierla
اوقات نماز Harmaavaha
اوقات نماز Nummi
اوقات نماز Maikkala
اوقات نماز Pilperoinen
اوقات نماز Puttisaari
اوقات نماز Huhti
اوقات نماز Mommola
اوقات نماز Järvenpää, (Jaervenpaeae)
اوقات نماز Heijala
اوقات نماز Uotilansaari
اوقات نماز Pusulanjärvi, (Pusulanjarvi)
اوقات نماز Pajusaari
اوقات نماز Nummenjoki
اوقات نماز Lammassaari