اوقات نماز Oued Ed-Dahab-Lagouira

EH / CE / Oued Ed-Dahab-Lagouira

جهت قبله Oued Ed-Dahab-Lagouira

N E S W

جهت قبله Oued Ed-Dahab-Lagouira

°86 :جهت قطب نما
جهت قبله Oued Ed-Dahab-Lagouira, CE: °86 :جهت قطب نما °80.5 :جهت واقعی °15.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Oued Ed-Dahab-Lagouira

اوقات نماز Iniyan