اوقات نماز Cevicos

DO / Sánchez Ramírez / Cevicos

جهت قبله Cevicos

N E S W

جهت قبله Cevicos

°74 :جهت قطب نما
جهت قبله Cevicos, Sánchez Ramírez: °74 :جهت قطب نما °62.9 :جهت واقعی °111.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cevicos

اوقات نماز Los Cajuiles
اوقات نماز Doña María, (Dona Maria)
اوقات نماز Cevicos
اوقات نماز Cruce de la Jagua
اوقات نماز Las Guáyigas, (Las Guayigas)
اوقات نماز Río Salado, (Rio Salado)
اوقات نماز Arroyo Cercado
اوقات نماز Arroyo Piedra
اوقات نماز Arroyo Barranca
اوقات نماز Los Córbanos, (Los Corbanos)
اوقات نماز Mata de Jagua
اوقات نماز Porro
اوقات نماز Los Tamarindos
اوقات نماز Sabana del Río, (Sabana del Rio)
اوقات نماز Sabana del Mariscao
اوقات نماز Arroyo Lajas
اوقات نماز Cañada La Tarana, (Canada La Tarana)
اوقات نماز Arroyo La Grayuma
اوقات نماز Loma de Cercadillo
اوقات نماز Cañada de las Hormigas, (Canada de las Hormigas)
اوقات نماز Sabana de la Paciencia
اوقات نماز Sonador
اوقات نماز Río Blanco, (Rio Blanco)
اوقات نماز Arroyo Jerguén, (Arroyo Jerguen)
اوقات نماز Los Peralejos
اوقات نماز Monte Bonito
اوقات نماز Cañada Los Indios, (Canada Los Indios)
اوقات نماز Extremadura
اوقات نماز La Abadesa
اوقات نماز Río Ara, (Rio Ara)
اوقات نماز Loma del Chaparro
اوقات نماز Loma de la Piedra
اوقات نماز Arroyo Las Guamas
اوقات نماز Laguna Grande
اوقات نماز Caño Los Guineos, (Cano Los Guineos)
اوقات نماز Chamuscada
اوقات نماز Las Yayas
اوقات نماز Arenoso